اعضا - حامد رحمن شکرگزار


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای حامد رحمن شکرگزار | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوری مقالات در مجلات علمی
 • مجله مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر
 • مجله سازه و ساخت
 • مجله عمران شریف
 • مجله مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز
 • Journal of Building Engineering
 • International Journal of Maritime Technology
 • Numerical Methods in Civil Engineering
 • Ocean Engineering
 • Structures
 • Earthquake Engineering and Engineering Vibration
 • Journal of Pipeline Systems - Engineering and Practice
:: ::