اعضا - حامد رحمن شکرگزار


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای حامد رحمن شکرگزار | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی
  1. دكتراي مهندسي عمران-سازه در شهریور ماه سال 1391 از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
  2. كارشناسي ارشد مهندسی عمران سازه در شهریور ماه سال 1385 از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
  3. كارشناسي مهندسی عمران در تیر ماه سال 1383 از دانشگاه محقق اردبیلی
:: ::