اعضا - حامد رحمن شکرگزار


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای حامد رحمن شکرگزار | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارایه شده
 1. B. Asgarian, H. R.Shokrgozar, Evaluation of Buckling-Restrained Braced Frames Over strength Factor, Conf. Steel and Composite Structures, London, 2007.
 2. B. Asgarian, A. Shakeri Talarposhti, H. R.Shokrgozar, Seismic Performance Evaluation of the Jacket Type Offshore Platforms through Incremental Dynamic Analysis considering Soil-Pile-Structure Interaction, Seismic Engineering International Conference, Italy, 2008.
 3. B. Asgarian, H. R.Shokrgozar, Effect of Design Loads in Buckling Restrained Braced Frames Performance, The 14th World Conference on Earthquake Engineering, Beijing China October 12-17 2008.
 4. B. Asgarian, S. Moradi & H.R. Shokrgozar, Comparative Seismic Response of Steel Braced Frames with Shape Memory Alloy Braces and Buckling Restrained Braces, 14th European Conference On Earthquake Engineering, Orhid, Republic of Macedonia, 2010.
 5. B. Asgarian, A. Fiuz A. Shakeri Talarposhti, H. R.Shokrgozar, Evaluation of the Behavior of the Jacket Type Offshore Platforms Piles using Incremental Dynamic Analysis, 14th European Conference On Earthquake Engineering, Orhid, Republic of Macedonia, 2010.
 6. B. Asgarian, H. R.Shokrgozar, Seismic Performance Evaluation of Steel Jacket Platform with Float over Deck Systems, The 15th World Conference on Earthquake Engineering Portugal, 2012.
 7. B. Asgarian, H. R.Shokrgozar, Effect of Pile- Soil- Structure Interaction on Dynamic Characteristic of Sample Jacket Type Offshore Platform by Experimental and Numerical Investigation, The 2012 International conference on Advances in Couple System Mechanics (ACSM’12), 2012.
 8. Z. Toorang, H. Rahman Shokrgozar, N. Nayebvali, Investigation of Sea Water Intake Alternatives at Shores with Low Slope, The 15th Marine Industries Conference (MIC2013), Kish, Island, (29-31 October) 2013
 9. H. Rahman Shokrgozar,B. Asgarian,Effect of Pile- Soil- Structure Interaction on Dynamic Characteristic of Sample Jacket Type Offshore Platform by Experimental andNumerical InvestigationThe First Iranian Conference on Geotechnical Engineering,Ardabil, Iran, (2013).
 10. Hamed Rahman Shokrgozar​,  Behrouz Asgarian, 2016,  Probabilistic Seismic Assessment of Steel Jacket Platform with Float over Deck Systems, seventh international conference on Engineering Failure Analysis, leipzig, Germany
 11. بهروز عسگریان فاطمه درخشان، حامد رحمن شکرگزار، 1393، بررسی عملکرد لرزهای ساختمان های بلند با سیستم سازهای دوگانه قاب خمشی ویژه و مهاربند مقاوم در برابر کمانش، پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد، تهران، اسفند ماه
 12.  حامد رحمن شکرگزار، امین قنادی اصل، مریم زارع آقبلاغ، 1394، ارزیابی ضریب رفتار قاب­های فولادی مهاربندی با استفاده از فولاد نرم ، ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد، تهران، آذر ماه
 13. کبری نعیم، حامد رحمن شکرگزار، هوشیار ایمانی کله­سر، 1394،مقایسه­ی رفتار ساختمان­های دارای میراگر جرمی تنظیم­شونده تحت اثر زلزله­های حوزه نزدیک و دور، دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای، تبریز، شهریور ماه
 14. پرویز عبادی، حامد رحمن شکرگزار، مهرداد مرادی، 1393،بررسی کاربرد روش های تحلیل های استاتیکی و دینامیکی غیرخطی پیشرفته، سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین، سمنان، اسفندماه
 15. هوشیار ایمانی کله­سر، حامد رحمن شکرگزار، کبری نعیم، 1394، ارزیابی رفتار لرزه ای ساختمانهای بلند با میراگرهای جرمی چندگانه­ی توزیع شده درارتفاع، سومین کنگره بین المللی عمران،معماری و توسعه شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، دی ماه
 16. حامد رحمن شکرگزار، مونا امیرعظایی، 1394، چالشهای سیستمهای صنعتی ساختمانی Lsf در طراحی پلان معماری و فضاهای داخلی، سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، دی ماه
 17. پرویز عبادی، حامد رحمن شکرگزار، مهرداد مرادی، 1394،مطالعه موردی روشهای استاتیکی غیرخطی پیشرفته با روشهای پوش اور بهنگام شونده در تحلیل قابهای فولادی با سیستم مهاربند ضربدری، سومین کنگره بین المللی عمران،معماری و توسعه شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، دی ماه
 18. حامد رحمن شکرگزار، مریم زارع آقبلاغ، احمد علی خدایی اردبیلی، 1395، اثر مدلسازی اندرکنش خاک فونداسیون سازه و اتصالات بر زمان تناوب قابهای خمشی فولادی، سومین کنفرانس بین المللی نوع آوریهای اخیر در مهندسی عمران معماری وشهر سازی، تهران، ایران.
 19. حامد رحمن شکرگزار، ملیحه حیدری، امین قلی زاد، احمد علی خدایی اردبیلی، 1395، بررسی اثر اندرکنش خاک و سازه در ساختمانهای دارای طبقات زیر زمین واقع بر خاکهای سخت، سومین کنفرانس بین المللی نوع آوریهای اخیر در مهندسی عمران معماری وشهر سازی، تهران، ایران.
 20. حامد رحمن شکرگزار، هاشم امیدی، امین قنادی اصل، 1395، بررسی تاثیر ضخامت دیوار و نسبت طول دهانه به ارتفاع بر رفتار قابهای برشی مرکب فولادی، کنفرانس بین المللی عمران معماری مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم، رشت، ایران.
 21. نسیم صمدی، محتشم محبی، حامد رحمن شکرگزار، 1396، ميرايي سازه يك درجه آزادي معادل با لحاظ اندركنش خاك و سازه تحت اثر زلزله هاي مختلف، پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران معماری و مدیریت شهری، تهران، ایران.
 22. حامد رحمن شکرگزار، سکینه قاضی جهانی، احمدعلی خدایی اردبیلی، امین قنادی اصل، مسعود ابی ترابی، 1396  بررسی عملکرد لرزه ای سازه های دارای طبقات زیرزمین با در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک- فونداسیون سازه، هشتمین کنـفرانس ملی سازه و فولاد، تهران، ایران
 23. حامد رحمن شکرگزار، سعیده مومنی، مریم زارع آقبلاق، 1396، تخمین هزینه عمر در ساختمانهای فولادی قاب های خمشی ویژه با درنظر گرفتن احتمال شکست ناشی از زلزله، هشتمین کنـفرانس ملی سازه و فولاد، تهران، ایران
 24. Hamed Rahman Shokrgozar, Behrouz Asgarian, 2019, System Identification of Steel Jacket Type Offshore Platforms using Vibration Test, 9th EuropeanWorkshop on Structural Health Monitoring, England, Manchester.
 25. امین آردن ، کاظم شاکری، وحید اکرمی، حامد رحمن شکرگزار، 1397، مقایسه رفتار لرزه ای قاب های خمشی فولادی متوسط و ویژه با در نظر گرفتن اثرات زوال چرخه ای اتصالات، اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساختها، ایران، ارومیه
 26. امین آردن ، کاظم شاکری، وحید اکرمی، حامد رحمن شکرگزار، 1397، بررسی رفتار لرزه ای قاب های خمشی فولادی ویژه تحت زلزله های متوالی با در نظر گرفتن اثرات زوال چرخه ای اتصالات ، اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساختها، ایران، ارومیه
:: ::