اعضا - فرزاد نوبخت


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر فرزاد نوبخت | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت راهنمایی
عنوان پایان نامه سمت
بررسی تاثیر پاسخ حاد تمرین مقاومتی ویژه بر برخی عوامل کوفتگی تاخیری عضلانی(DOMS) مردان جوان غیر فعال دانشگاه محقق اردبیلی راهنما
بررسی تاثیر مکمل دهی کافئین بر آستانه هوازی، بی هوازی و vo2max دختران جوان غیر فعال راهنما
بررسی تأثیر سه روش تمرین پلایومتریک بر توان انفجاری اندام تحتانی و توان بی هوازی هندبالیستهای 18-19 ساله شهرستان زرند مشاوره
تخمین قیمت بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران و مقایسه آن با مبلغ قرارداد واقعی راهنما
ارایه مدل قیمت گذاری خدمات باشگاههای بدنسازی شهرستان اردبیل راهنما
امکان¬سنجی طراحی و پیاده¬سازی نرم¬افزار بازاریابی در خدمات باشگاه¬های ورزشی در استان اردبیل راهنما
امکان سنجی طراحی و پیاده سازی نرم افزار بازاریابی در رویدادهای ورزشی راهنما
نقش عناصر آمیخته بازاریابی بر جذب مشتریان فروشگاه های ورزشی مشاوره
نیازسنجی ورزشی دانش آموزان استان اردبیل مشاوره
امکانسنجی گردشگری ورزشهای ماجراجویانه استان اردبیل مشاوره
تاثیر کاربرد بازاریابی تعاملی در رفتار خرید فروشگاههای ورزشی راهنما
بررسی ضعیت نگهداری و ایمنی کفپوش سالنهای ورزشی مشاوره
:: ::