اعضا - فرزاد نوبخت


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر فرزاد نوبخت | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علایق تحقیقاتی
توریسم ورزشی
فلسفه علم
موفقیت کسب و کار
رویکرد کارآفرینانه
بازاریابی
شبکه سازی
منابع مالی شرکتها
رهبری کسب و کار
فن آوری اطلاعات و ارتباط کسب و کار
تحقیق و توسعه تکنولوژی کسب و کار
قوانین و مقررات کسب و کار
ساز و کارهای حمایتی دولت در فضای کسب و کار
مهارتهای کسب و کار
:: ::