اعضا - علی خالق خواه


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر علی خالق خواه | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کارگاه‌های تدریس شده
1- کارگاه هوش هیجانی برای مدیران صدا و سیمای مراکز
2- کارگاه تفکر برنده برنده برای مدیران صدا و سیمای مراکز
3- کارگاه ارشیابی برا مدیران آموزش تعاونی روستایی
4- کارگاه مدیریت استرس برای کارکنان صدا وسیمای اردبیل
5- کارگاه پیشگیری از اعتیاد برای کارمندان ادارات اردبیل
:: ::