اعضا - علی خالق خواه


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر علی خالق خواه | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت مشاوره
1-ابراهیم آریانی دانشجوی ارشد تحقیقات آموزشی استاد مشاور 2- رضابابایی دانشجوی ارشد تحقیقات آموزشی استاد مشاور 3- ویدا نقدی ارشد مشاوره استاد مشاور 4- نجمه جوکار ارشد مشاوره استاد مشاور 5- طیبه حسینی ارشد مشاوره استاد مشاور شیرین ستایش ارشد مشاوره استاد مشاور -6 یحیی شهبازی ارشد مشاوره استاد مشاور -7 پروانه روانبخش دانشجوی ارشد تحقیقات آموزشی استاد مشاور -8
:: ::