دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر علیرضا میراولیایی - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک armiroliaeiuma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل دکتر علیرضا میراولیایی
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه آموزشی مهندسی شیمی
درجه علمی
استادیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
سوابق تحصیلی
کارشناسی: مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
کارشناسی ارشد: مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتری: مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
آشنایی با زبان
انگلیسی
سوابق شغلی
عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه محقق اردبیلی 
علایق تحقیقاتی
کاربرد CFD در مهندسی شیمی
نانوسیالات
روشهای افزایش ضریب انتقال حرارت
مدلسازی و شبیه سازی
سنتز فیشر- تروپش
دوره‌های تدریس شده
انتقال حرارت پیشرفته
دینامیک سیالات محاسباتی
محاسبات عددی پیشرفته
انتقال حرارت ۱
انتقال حرارت ۲
عملیات واحد ۱
ریاضیات مهندسی
موازنه جرم و انرژی۱
مقدمه ای بر مهندسی شیمی
محاسبات عددی
معادلات دیفرانسیل
 شیمی صنعتی ۲
طرح‌های تحقیقاتی
1- بررسی و مقایسه عملکرد حرارتی نانوسیالات تک ذره و ترکیبی
 
دانشجویان تحت راهنمایی
1- Saman Farokhi, "Application of chemical looping combustion in naphtha reforming process: Modeling and Simulation". 
2- Sahand Amiri, "Investigation of different membrane configurations for natural gas sweetening process using computational fluid dynamics".
 3- Kobra Sadegh, "The improve of double tube heat exchanger performance with the application of nanofluids using computational fluid dynamics".
 4- Saeid Mohammad Mahdi, " Investigation of packing shape effect on hydrodynamics of packed beds using computational fluid dynamics".
 5- Sham al din Ghorejili, "Investigation of effective parameters on hydrodynamics of rotating packed beds using computational fluid dynamic".
 6- Pedram Ghaffari, "Numerical simulation of fluid flow and heat transfer of nanofluids in bended pipes in singl phase flow".
7- Mohammad Reza Aminian, "Modeling of effect of nanoparticle shape on heat transfer of nanofluids in two phase flow".
8- Sepideh Masomi Khosroshahi, "Preparation and characterization of polyvinyl chloride (PVC) nanocomposite membranes including modified carbon nanotubes (CNT) for using in water treatment".
9- Yousef Mousavi, "CFD Simulation of SO Absorption from Flue Gases in Rotating Packed Bed".
10- Mohammad Abbasi Ali Abadi, "CFD simulation of CO absorption from flue Gases in rotating packed bed".
11- Hamid Tayyebi, "Numerical simulation of effect of impeller type on flow hydrodynamics in stirred tank".
دانشجویان تحت مشاوره
1- Seyyedeh Homa Eslami Mahdi Abadi, "Investigation of effective parameters on hydrodynamic of fixed beds using computational fluid dynamics".
2- Elahe Keikhah, "Investigation of the effect of fluid and bed temperature on distribution of flow and temperature in fixed bed reactor using computational fluid dynamics".
3- Mohsen Bagheri Khalili, "Heat transfer improvement within the water storage solar collector from the thermosyphon type".
4- Naser Yadegari Khaljan, "Heat transfer improvement for the flow boiling absorber plate of the solar collector".S
5- aeed Taheri, "Fire engulfed behavior of liquefied petroleum gas storage tanks".
6- Pejman Abedini, "Evaluate the efficiency of current solar water heater flow boiling polycyclic".
7- Hamed Banaei,"The numerical method optimization of the heat transfer temporay problems".
مقالات چاپ شده
1- Miroliaei, A. R., Shahraki, F., Karimzadeh, R., "Analysis of fluid flow in transfer line exchanger of steam cracking furnace", Iranian Chemical Engineering Journal, Vol. 8, No. 41, 2009.
2- Miroliaei, A. R., Shahraki, F., Atashi, H., "Computational fluid dynamics simulations of pressure drop and heat transfer in fixed bed reactor with spherical particles", Korean Journal of Chemical Engneering, Vol. 28, No. 6, 2011.
3- -
Miroliaei, A. R., Shahraki, F., Atashi, H., Karimzadeh, R.," Comparison of CFD results and experimental data in a fixed bed Fischer–Tropsch synthesis reactor", Journal of Industrial and Engineering Chemistry, Vol. 18, No. 6, 2012.
4- علیرضا میراولیایی، فرهاد شهرکی،" بررسی رفتار سیال در یک بستر پرشده ثابت با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی"، مجله فرایند نو، شماره 51 پاییز 1394.
5- Saeid Mohammadmahdi, Ali Reza Miroliaei," Numerical simulation of effect of non-spherical particle shape and bed size on hydrodynamics of packed beds,"Journal of particle science and technology, Vol. 3, 2017.
 
6- Ali Reza Miroliaei, Saeid Mohammadmahdi, "CFD simulation of effective parameters on hydrodynamics of packed beds: Effects of particle shape, bed size and bed length", Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology, DOI: 10.22050/ijogst.2018.104379.1418.
 
7- Mohammad Reza Aminian, Ali Reza Miroliaei, Behrooz Mirzaei Ziapour, "Numerical study of the unknown characteristics of flow and heat transfer of CuO/H2O nanofluid flowed within mini tubes", Journal of Heat and Mass Transfer Research, DOI: 10.22075/jhmtr.2018.14156.1205.
 
8- Ali Reza Miroliaei, Sepideh Masoumi Khosroshahi, Yoones Jafarzadeh, "Preparation and characterization of MWCNT-COOH/PVC ultrafiltration membranes to use in water treatment", Advances in Environmental Technology, DOI: 10.22104/aet.2018.2965.1144.


 

 
مقالات ارایه شده
1- Miroliaei, A. R., Shahraki, F., Miroliaei, M. R., "Investigation of exergy loss from heat exchanger network by use of pinch and exergy analysis", 9th National Iranian Chemical Engineering Congress, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran, 2004.
 
2- Miroliaei, A. R., Shahraki, F., Miroliaei, M. R., "Numerical simulation of water surface profile after pumping in a well", 10th National Iranian Chemical Engineering Congress, Sistan & Baluchestan University, Zahedan, Iran, 2005.
 
3- Miroliaei, A. R., Shahraki, F., Karimzadeh, R., "Study of effective parameters in design of transfer line exchanger of steam cracking furnace in olefin unit", 10th National Iranian Chemical Engineering Congress, Sistan & Baluchestan University, Zahedan, Iran, 2005.
 
4- Zivdar, M., Rahimi, R., Miroliaei, A. R., "Investigation of Fluid Flow in Reactive Distillation with Structured Catalytic Packing KATAPAK-S", 1st National Conference on CFD Application in Chemical Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran, 2008.
 
5- Miroliaei, A. R., Shahraki, F., Karimzadeh, R., "Investigation of pressure drop and temperature distribution in transfer line exchanger of steam cracking furnace", 1st Iranian Petrochemical Conference, Tehran, Iran, 2008.
 
6- Zivdar, M., Rahimi, R., Haghshenas fard, Miroliaei, A. R., M., "Study of scale effect on hydrodynamic parameters of structured Catalytic Packing KATAPAK-S", 12th National Iranian Chemical Engineering Congress, Tabriz, Iran, 2008.
 
7- Miroliaei, A. R., Shahraki, F., Atashi, H., Mirzaei, A. A., "Hydrodynamics simulation of fixed bed reactor with spherical particles using computational fluid dynamics", 13th National Iranian Chemical Engineering Congress & 1st International Regional chemical and Petroleum Engineering Conference, Razi University, Kermanshah, Iran, 2010.
 
8- Miroliaei, A. R., Shahraki, F., Atashi, H., Mirzaei, A. A., Karimzadeh, R.," Investigation of Wall Effect on Hydrodynamic of Fixed Bed Reactor using Computational Fluid Dynamics", 3rd National Conference on CFD Applications in Chemical Industries, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran, 2011.
 
9- Keikha, E., Eslami S. H., Miroliaei, A. R., Shahraki, F., "Study of different temperature conditions of the bed and fluid in a fixed bed reactor with low tube to particle diameter ratio using computational fluid dynamics", 14th National Iranian Chemical Engineering Congress, Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 2012.
 
10- Farrokhi, S., Rahimpour, M.R., Miroliaei, A.R., "Application of chemical looping combustion reactor system in power station", power station chemistry conference, Shiraz, Iran, 2014.
 
11- Farrokhi, S., Miroliaei, A.R., Rahimpour, M.R., "Review on energy management system in naphta reforming factory", 2nd process conference, Tehran, Iran, 2014.
 
12- سامان فرخی، علیرضا میراولیایی، محمدرضا رحیم پور، "بررسی مدیریت هیدروژن در مجتمع های پتروشیمی بر پایه روش ریاضیكنفرانس ملي علوم مهندسي، ايده هاي نو، مازندران- تنكابن، ارديبهشت ماه 1393.
 
13- سامان فرخی، علیرضا میراولیایی، محمدرضا رحیم پور، "روش نوین احیای کاتالیست های PtReGe/Al2O3 و PtReSn/Al2O3 فرایند ریفرمینگ نفتا"، پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشگاه تهران، بهمن ماه 1393.
 
15- سهند امیری، علیرضا میراولیایی، علی نعمت اله زاده،" مطالعه و بررسی روش های مختلف شیرین سازی گاز طبیعی"، دومین همایش ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی، اسفند ماه 1393.
 
16- سعید محمدمهدی، علیرضا میراولیایی، "بررسی پارامترها و عوامل مؤثر بر انتقال حرارت در بسترهای پرشده"، دومین همایش ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی، اسفند ماه 1393.
 
17- سعید محمدمهدی، علیرضا میراولیایی، " بررسی افت فشار در راکتورهای بستر پرشده با ذرات استوانه ای در نسبت های مختلف قطر بستر به ذره با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی" ششمین کنفرانس ملی کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در صنایع شیمیایی و نفت، دانشگاه صنعتی اصفهان خرداد ماه .1394.
 
18- سهند امیری، علیرضا میراولیایی،" شبیه سازی فرایند جداسازی گازها توسط غشا پلیمری صفحه ای تخت" ششمین کنفرانس ملی کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در صنایع شیمیایی و نفت، دانشگاه صنعتی اصفهان خرداد ماه 1394.
 
19- کبری صادق، علیرضا میراولیایی،" مقایسه اثر نانوذرات Al2O3 و TiO2 در بهبود عملکرد مبدل حرارتی دولوله ای" ششمین کنفرانس ملی کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در صنایع شیمیایی و نفت، دانشگاه صنعتی اصفهان خرداد ماه 1394.
 
20- کبری صادق، علیرضا میراولیایی،" تاثیر دما و کسر حجمی نانوسیال اب/ Al2O3 در بهبود عملکرد مبدل حرارتی دولوله ای"، ششمین کنفرانس ملی کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در صنایع شیمیایی و نفت، دانشگاه صنعتی اصفهان خرداد ماه 1394.
 
21- سعید محمدمهدی، علیرضا میراولیایی، "بررسی هیدرودینامیک بسترهای پرشده با ذرات غیرکروی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی"، هفتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، اردیبهشت ماه 1395.
 
22- محمد رضا امینیان، علیرضا میراولیایی، بهروز میرزایی ضیاپور، " مقایسه عملکرد حرارتی نانوسیالات اکسید آلومینیوم/آب و اکسید مس/آب با اشکال مختلف نانوذره"، هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت، دانشگاه تریبت مدرس، تهران، اردیبهشت ماه 1396.
 
23- محمد رضا امینیان، علیرضا میراولیایی، بهروز میرزایی ضیاپور، " بررسی اثر شکل نانوذرات اکسید آلومینیوم در انتقال حرارت نانوسیالات با استفاده از مدل مخلوط دوفازی"، هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت، دانشگاه تریبت مدرس، تهران، اردیبهشت ماه 1396.
 
24- سپیده معصومی خسروشاهی، علیرضا میراولیایی، یونس جعفرزاده" ساخت و ارزیابی غشا پلی وینیل کلراید (PVC) حاوی نانوذرات کربنی چند دیواره (MWCNT) برای استفاده در تصفیه آب و فاضلاب، چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، خرداد ماه 1396.
 
25- Yousef Mousavi, Alireza Miroliaei, "Review on Sulfur Dioxide Pollutant Removal Methods Using Rotating Packed Bed (RPB) Reactor Technology", The National Conference on Treatment of Water, Air and Soil, Chemistry and Chemical Engineering
Research Center of Iran, Tehran, Iran, 2018.
 
داوری در کنفرانس‌ها
1-  ششمین کنفرانس ملی کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در صنایع شیمیایی و نفت، دانشگاه صنعتی اصفهان خرداد ماه .1394.
2- هفتمین کنفرانس ملی کاربرد
CFD در صنایع شیمیایی و نفت، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، اردیبهشت ماه 1395.
 
عضویت‌های حرفه‌ای
عضو انجمن مهندسی شیمی ایران
عضو انجمن مهندسی گاز ایزان
داوری مقالات در مجلات علمی
1- مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر
2- مجله مدلسازی در مهندسی
3- مجله فرایند نو
4- Advances in environmental technology

 
برگشت به صفحه کارنامه علمی