اعضا - علیرضا میراولیایی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علیرضا میراولیایی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی
کارشناسی: مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
کارشناسی ارشد: مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتری: مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
:: ::