اعضا - علیرضا میراولیایی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علیرضا میراولیایی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارایه شده
1- Miroliaei, A. R., Shahraki, F., Miroliaei, M. R., "Investigation of exergy loss from heat exchanger network by use of pinch and exergy analysis", 9th National Iranian Chemical Engineering Congress, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran, 2004.
 
2- Miroliaei, A. R., Shahraki, F., Miroliaei, M. R., "Numerical simulation of water surface profile after pumping in a well", 10th National Iranian Chemical Engineering Congress, Sistan & Baluchestan University, Zahedan, Iran, 2005.
 
3- Miroliaei, A. R., Shahraki, F., Karimzadeh, R., "Study of effective parameters in design of transfer line exchanger of steam cracking furnace in olefin unit", 10th National Iranian Chemical Engineering Congress, Sistan & Baluchestan University, Zahedan, Iran, 2005.
 
4- Zivdar, M., Rahimi, R., Miroliaei, A. R., "Investigation of Fluid Flow in Reactive Distillation with Structured Catalytic Packing KATAPAK-S", 1st National Conference on CFD Application in Chemical Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran, 2008.
 
5- Miroliaei, A. R., Shahraki, F., Karimzadeh, R., "Investigation of pressure drop and temperature distribution in transfer line exchanger of steam cracking furnace", 1st Iranian Petrochemical Conference, Tehran, Iran, 2008.
 
6- Zivdar, M., Rahimi, R., Haghshenas fard, Miroliaei, A. R., M., "Study of scale effect on hydrodynamic parameters of structured Catalytic Packing KATAPAK-S", 12th National Iranian Chemical Engineering Congress, Tabriz, Iran, 2008.
 
7- Miroliaei, A. R., Shahraki, F., Atashi, H., Mirzaei, A. A., "Hydrodynamics simulation of fixed bed reactor with spherical particles using computational fluid dynamics", 13th National Iranian Chemical Engineering Congress & 1st International Regional chemical and Petroleum Engineering Conference, Razi University, Kermanshah, Iran, 2010.
 
8- Miroliaei, A. R., Shahraki, F., Atashi, H., Mirzaei, A. A., Karimzadeh, R.," Investigation of Wall Effect on Hydrodynamic of Fixed Bed Reactor using Computational Fluid Dynamics", 3rd National Conference on CFD Applications in Chemical Industries, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran, 2011.
 
9- Keikha, E., Eslami S. H., Miroliaei, A. R., Shahraki, F., "Study of different temperature conditions of the bed and fluid in a fixed bed reactor with low tube to particle diameter ratio using computational fluid dynamics", 14th National Iranian Chemical Engineering Congress, Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 2012.
 
10- Farrokhi, S., Rahimpour, M.R., Miroliaei, A.R., "Application of chemical looping combustion reactor system in power station", power station chemistry conference, Shiraz, Iran, 2014.
 
11- Farrokhi, S., Miroliaei, A.R., Rahimpour, M.R., "Review on energy management system in naphta reforming factory", 2nd process conference, Tehran, Iran, 2014.
 
12- سامان فرخی، علیرضا میراولیایی، محمدرضا رحیم پور، "بررسی مدیریت هیدروژن در مجتمع های پتروشیمی بر پایه روش ریاضیكنفرانس ملي علوم مهندسي، ايده هاي نو، مازندران- تنكابن، ارديبهشت ماه 1393.
 
13- سامان فرخی، علیرضا میراولیایی، محمدرضا رحیم پور، "روش نوین احیای کاتالیست های PtReGe/Al2O3 و PtReSn/Al2O3 فرایند ریفرمینگ نفتا"، پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشگاه تهران، بهمن ماه 1393.
 
15- سهند امیری، علیرضا میراولیایی، علی نعمت اله زاده،" مطالعه و بررسی روش های مختلف شیرین سازی گاز طبیعی"، دومین همایش ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی، اسفند ماه 1393.
 
16- سعید محمدمهدی، علیرضا میراولیایی، "بررسی پارامترها و عوامل مؤثر بر انتقال حرارت در بسترهای پرشده"، دومین همایش ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی، اسفند ماه 1393.
 
17- سعید محمدمهدی، علیرضا میراولیایی، " بررسی افت فشار در راکتورهای بستر پرشده با ذرات استوانه ای در نسبت های مختلف قطر بستر به ذره با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی" ششمین کنفرانس ملی کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در صنایع شیمیایی و نفت، دانشگاه صنعتی اصفهان خرداد ماه .1394.
 
18- سهند امیری، علیرضا میراولیایی،" شبیه سازی فرایند جداسازی گازها توسط غشا پلیمری صفحه ای تخت" ششمین کنفرانس ملی کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در صنایع شیمیایی و نفت، دانشگاه صنعتی اصفهان خرداد ماه 1394.
 
19- کبری صادق، علیرضا میراولیایی،" مقایسه اثر نانوذرات Al2O3 و TiO2 در بهبود عملکرد مبدل حرارتی دولوله ای" ششمین کنفرانس ملی کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در صنایع شیمیایی و نفت، دانشگاه صنعتی اصفهان خرداد ماه 1394.
 
20- کبری صادق، علیرضا میراولیایی،" تاثیر دما و کسر حجمی نانوسیال اب/ Al2O3 در بهبود عملکرد مبدل حرارتی دولوله ای"، ششمین کنفرانس ملی کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در صنایع شیمیایی و نفت، دانشگاه صنعتی اصفهان خرداد ماه 1394.
 
21- سعید محمدمهدی، علیرضا میراولیایی، "بررسی هیدرودینامیک بسترهای پرشده با ذرات غیرکروی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی"، هفتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، اردیبهشت ماه 1395.
 
22- محمد رضا امینیان، علیرضا میراولیایی، بهروز میرزایی ضیاپور، " مقایسه عملکرد حرارتی نانوسیالات اکسید آلومینیوم/آب و اکسید مس/آب با اشکال مختلف نانوذره"، هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت، دانشگاه تریبت مدرس، تهران، اردیبهشت ماه 1396.
 
23- محمد رضا امینیان، علیرضا میراولیایی، بهروز میرزایی ضیاپور، " بررسی اثر شکل نانوذرات اکسید آلومینیوم در انتقال حرارت نانوسیالات با استفاده از مدل مخلوط دوفازی"، هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت، دانشگاه تریبت مدرس، تهران، اردیبهشت ماه 1396.
 
24- سپیده معصومی خسروشاهی، علیرضا میراولیایی، یونس جعفرزاده" ساخت و ارزیابی غشا پلی وینیل کلراید (PVC) حاوی نانوذرات کربنی چند دیواره (MWCNT) برای استفاده در تصفیه آب و فاضلاب، چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، خرداد ماه 1396.
 
25- Yousef Mousavi, Alireza Miroliaei, "Review on Sulfur Dioxide Pollutant Removal Methods Using Rotating Packed Bed (RPB) Reactor Technology", The National Conference on Treatment of Water, Air and Soil, Chemistry and Chemical Engineering
Research Center of Iran, Tehran, Iran, 2018.
 
:: ::