اعضا - سارا دژستان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر سارا دژستان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت راهنمایی

  1. بررسی تنوع ژنتیکی جو به استفاده از نشانگرهای ریزماهواره و تجزیه ارتباط برای صفات وابسته به تحمل به خشکی/ وحیده گوگردچی/ پیام نور استان البرز/ تابستان 91

  2.مطالعه تنوع ژنتیکی لاین­های جو ( Hordeum vulgare L) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره/ مهدی ایزدی دوگونچی/ دانشگاه محقق اردبیلی/ زمستان 91

  3. ارزیابی سرعت رشد خطی میسلیوم قارچ شاه صدف ( Pleurotus eryngii ) روی ضایعات کشاورزی/ امیر صیادی/ دانشگاه محقق اردبیلی/ زمستان 91

  4. ارزیابی تولید اسپان قارچ­های صدفی روی دانه­های غلات/ سید محمد هادی علوی/ دانشگاه محقق اردبیلی/ زمستان 91

  5. ارزیابی تاثیر عوامل مختلف بر تولید تاکسول در کشت سوسپانسیون سلولی فندق ( Corylus avellana) / رقیه حضرتی/ دانشگاه محقق اردبیلی/

  6. طبقه­ بندی ارقام پیشرفته گندم نان با استفاده از پروتئینهای ذخیره ­ای دانه/ سعیده طبیب پور/ دانشگاه محقق اردبیلی/

 7. ارزیابی اثر محیط­های کشت و مواد تنظیم­کننده رشد در ریزازدیادی استویا ( Stevia rebaudiana) از طریق قلمه­های تک­گرهی/ غلامرضا فرزانه/ دانشگاه محقق اردبیلی/ 

:: ::