اعضا - سارا دژستان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر سارا دژستان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت مشاوره

1. ارزیابی قابلیت پرورش قارچ شاه صدف ( Pleurotus eryngii ) روی ضایعات کشاورزی/ فاطمه بیران وند/دانشگاه محقق اردبیلی/ تابستان 90

2. پرورش قارچ­های صدفی بر روی ضایعات کشاورزی و ارزیابی غلظت معدنی و فلزات سنگیین در آنها/ مجتبی صفره/ دانشگاه محقق اردبیلی/ زمستان 90

3. ارزیابی تنوع ژنتیکی تحمل به شوری گیاه کنجد زراعی با استفاده از نشانگر مولکولی/ ISSR / سیده حمیده ابراهیمی/ دانشگاه محقق اردبیلی/

4. ارزیابی تحمل به تنش شوری در ژنوتیپ­های توتون با استفاده از صفات مورفولوژیکی و ارتباط آنها با نشانگرهای مولکولی / رقیه عزیزمان/ دانشگاه محقق اردبیلی/

5. القای ریشه­های مویین تراریخته در گیاه روناس ( Rubia tinctorum ) با استفاده از اگروباکتریوم ریزوژنز/ثریا ابوطالبی پیرنعیمی/ دانشگاه محقق اردبیلی/

6. ارزیابی سرعت رشد میسلیوم قارچ شیتاکه ( Lentinula edodes ) روی عصاره دانه­های غلات/رقیه کریمی راد / دانشگاه محقق اردبیلی/

7. ارزیابی سرعت رشد رویشی قارچ شیتاکه ( Lentinula edodes ) روی ضایعات کشاورزی / میترا اسدی دوست طولی/ دانشگاه محقق اردبیلی/

8. ارزیابی سرعت رشد رویشی قارچهای صدفی ( Pleurotus spp ) در عصاره دانه­های غلات / ژیلا آقازاده/ دانشگاه محقق اردبیلی/

:: ::