اعضا - سارا دژستان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر سارا دژستان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌های تدریس شده

1- کارشناسی: ژنتیک مولکولی، بیوانفورماتیک مقدماتی، طرح آزمایشات کشاورزی 1، آمار و احتمالات

 2- کارشناسی ارشد: مباحث نوین در اصلاح نباتات، ژنتیک کمی، روش های پیشرفته آماری

 3- دکتری: اصلاح گیاهان برای مقاومت به تنش های زیستی، روش های تشخیص مولکولی، مهندسی ژنتیک، جنبه های مولکولی تنش های غیر زیستی، بیوانفورماتیک

:: ::