اعضا - سارا دژستان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر سارا دژستان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علایق تحقیقاتی

 1- تحقیقات بیوانفورمانیکی

2- مهندسی ژنتیک گیاهان برای ایجاد مقاومت به تنش های زیستی و غیر زیستی

3- بررسی ژنتیکی گیاهان دارویی و تولید متابولیت‌های ثانویه در شرایط In vitro

:: ::