اعضا - سارا دژستان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر سارا دژستان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌های حرفه‌ای
1- تجزیه و تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم‌افزارهای آماری SAS ،SPSS ،MSTAT-C و Minitab 

2- آشنایی با نرم‌افزارهای کامپیوتری بیوانفورماتیک و تجزیه و تحلیل داده های مولکولی

3- آشنایی با تکنیک مارکرهای مولکولی، QTL mapping، همسانه سازی ژن،  Genome wide analysis

4- آشنایی با روش های کلاسیک اصلاح نباتات

:: ::