اعضا - سارا دژستان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر سارا دژستان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلی

1. سرپرست طرح تحقیقاتی - پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی غرب و شمال غرب کشور  (تبریز) - تیرماه 1389 تا بهمن 1390

2. عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات - دانشکده علوم کشاورزی از اسفند 1390

:: ::