اعضا - سارا دژستان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر سارا دژستان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده

1. دژستان، س.، مقدم، م .، شکیبا، م.ر.، آلیاری، ه. و جاویدفر، ف.1383. تجزیه ژنتیکی مقاومت به سرما در کلزا به روش دیالل. مجله دانش کشاورزی ( علمی-پژوهشی ) جلد 14 شماره 1، ص 106-120.

 

2. دژستان، س.، محمدی، س.ا.، مقدم، م.، اهری­زاد، س و وسن، ژ. جداسازی آنالوگ های ژن های مقاومت به بیماری( RGAs ) در سیب زمینی با استفاده از روش Motif directed Profiling و تهیه نقشه ژنتیکی آنها . این مقاله در جلد 1-26 شماره 1 سال 1389 مجله به­نژادی نهال و بذر (علمی-پژوهشی) به چاپ رسیده است.

 

3. دژستان، س.، مقدم، م.، محمدی، س.ا.، اهری­زاد، س و وسن، ژ. شناسایی آنالوگ­های ژن­های مقاومت به بیماری ( RGAs ) در جمعیت F 1 درحال تفرق سیب­زمینی با استفاده از تکنیک NBS profiling . این مقاله در جلد دوازدهم شماره 12 بهار 1389 مجله علوم زراعی ایران (علمی-پژوهشی) به چاپ رسیده است.

1. Vossen, J.H, Dezhsetan, S., Esselink, D., Arens, M., Sanz, M.J., Verweij, W., Verzaux, E., van der Linden, C.G. 2013. Novel applications of motif-directed profiling to identify disease resistance genes in plants. Plant Methods. 9 (37):

:: ::