اعضا - سارا دژستان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر سارا دژستان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی

كارشناسي: زراعت و اصلاح نباتات - دانشگاه تهران 1375-1379  

كارشناسي ارشد: اصلاح نباتات - دانشگاه تبريز 1379-1382  

دكتري: اصلاح نباتات (گرایش ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک) - دانشگاه تبريز 1382-1388  

عنوان پایان نامه ی کارشناسی ارشد: تجزیه ژنتیکی مقاومت به سرما در کلزا به روش دیالل 

عنوان رساله دکتری: جداسازی آنالوگ های ژن های مقاومت به بیماری (RGAs) در گندم نان و سیب زمینی و شباهت آنها به ژن های مقاومت به بیماری شناسایی شده  

::
:: ::