اعضا - سارا دژستان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر سارا دژستان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارایه شده

1. صیادی، ا.، بهنامیان، م. و دژستان، س. ارزیابی سرعت رشد خطی میسلیوم قارچ شاه صدف ( Pleurotus eryngii ) روی کاه ذرت. اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک. دانشگاه محقق اردبیلی. اردبیل. 26-28 مهر 91.

2. علوی، س.م.ه.، بهنامیان، م. و دژستان، س. ارزیابی تولید اسپان قارچ شاه صدف ( Pleurotus eryngii ) روی دانه­های غلات. اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک. دانشگاه محقق اردبیلی. اردبیل. 26-28 مهر 91.

3. کریمی راد، ر.، بهنامیان، م. و دژستان، س. بررسی تاثیر محیط کشت بر سرعت رشد میسلیوم قارچ شیتاکه. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. دانشگاه محقق اردبیلی. اردبیل. 30-31 مرداد 92.

4. کریمی راد، ر.، بهنامیان، م. و دژستان، س. بررسی تاثیر محیط کشت و pH بر سرعت رشد میسلیوم قارچ شیتاکه. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. دانشگاه محقق اردبیلی. اردبیل. 30-31 مرداد 92.

5. آقازاده، ژ.، بهنامیان، م. و دژستان، س. تاثیر محیط های کشت مختلف عصاره غلات بر سرعت رشد رویشی سه گونه قارچ صدفی. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. دانشگاه محقق اردبیلی. اردبیل. 30-31 مرداد 92.

6. آقازارده، ژ.، بهنامیان، م. و دژستان، س. اثر pH بر سرعت رشد رویشی قارچ های صدفی روی محیط کشت عصاره گندم. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. دانشگاه محقق اردبیلی. اردبیل. 30-31 مرداد 92.

7. اسدی دوست، م.، بهنامیان، م. و دژستان، س. ارزیابی تاثیر محیط کشت و میزان عناصر کم مصرف و پر مصرف بر سرعت رشد رویشی قارچ خوراکی شیتاکه (Lentinula edodes). دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. دانشگاه محقق اردبیلی. اردبیل. 30-31 مرداد 92.

8. اسدی دوست، م.، بهنامیان، م. و دژستان، س. ارزیابی تاثیر محیط کشت و میزان لیگنوسلولز بستر کشت بر رشد رویشی قارچ خوراکی  شیتاکه (Lentinula edodes). دانشگاه محقق اردبیلی. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. اردبیل. 30-31 مرداد 92.

9. شهریار، ا.، داوری، م.، بهنامیان، م. علی حسین زاده، ف. و دژستان، س. اولین گزارش گونه Cladobotryum dendroides به عنوان عامل بیماری تار عنکبوتی قارچ دکمه ای سفید از استان اردبیل. دانشگاه محقق اردبیلی. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. اردبیل. 30-31 مرداد 92.

10. شهریار، ا.، داوری، م.، بهنامیان، م. علی حسین زاده، ف. و دژستان، س. اولین گزارش دو بیماری حباب تر (Mycogone perniciosa) و کپک سبز (Trichoderma harzianum) از استان اردبیل. دانشگاه محقق اردبیلی. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. اردبیل. 30-31 مرداد 92.

11. شهریار، ا.، داوری، م.، بهنامیان، م. علی حسین زاده، ف. و دژستان، س. شیوع بالای بیماری حباب خشک در مراکز پرورش قارچ دکمه ای استان اردبیل. اولین کنگره قارچ شناسی ایران. دانشگاه گیلان. رشت. 12-14 شهریور 92.  

12. ابوطالبی پیر نعیمی، ث.، زارع، ن.، اصغری زکریا، ر.، دژستان، س.، محب علیپور، ن. القای ریشه های موئین با استفاده از اگروباکتریوم ریزوژنز در گیاه داردیی روناس (Rubia tinctorum). هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی. دانشگاه تهران. تهران. 15-17 تیرماه 92.

 13. ابوطالبی پیر نعیمی، ث.، زارع، ن.، اصغری زکریا، ر.، دژستان، س.، محب علیپور، ن. القای کالوس و جنین زایی سوماتیکی درون شیشه ای در گیاه داردیی روناس (Rubia tinctorum). هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی. دانشگاه تهران. تهران. 15-17 تیرماه 92.

 

:: ::