اعضا - کیومرث سفیدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر کیومرث سفیدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت مشاوره


دانشگاه تهران، ، استقرار زاد آوري در روشنه هاي انسان ساخت و طبيعي در جنگل هاي آميخته راش دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، مهدی کاکاوند ، تنوع ساختاری توده های راش در فاز کاهش پایه ها در جنگل های آمیخته راش دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، فاطمه علیدادی، روند پوسیدگی خشکه­دارهای افتاده راش در جنگل‌های آمیخته دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، نسرین نصیری، بررسی کمی و کیفی زادآوری طبیعی در پناه تاج پوشش درختان راش
:: ::