اعضا - کیومرث سفیدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر کیومرث سفیدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علایق تحقیقاتی

مطالعات کمی اکولوژیک در اکوسیستم های جنگلی و مرتعی

توالی و پویایی توده های جنگلی

ات اکولوری گونه های جنگلی و مرتعی

تجزیه و  تحلیل اکوسیستم های چشم انداز  

:: ::