اعضا - کیومرث سفیدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر کیومرث سفیدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌های تحقیقاتی
ردیف عنوان طرح شروع طرح خاتمه طرح 1 کمی سازی ساختار توده های انجیلی در جنگل های شمال 25/10/1392 25/10/1393 2 بررسی روند ژویایی پوسیدگی در درختان راش و ممرز در جنگل های اسالم 05/05/1393 در حال اجرا 3 بررسی تاثیر شیوه های مدیریتی بر فراوانی و تنوع درختان زیستگاه در جنگل های سیاهکل 15/02/1394 در حال اجرا
:: ::