اعضا - کیومرث سفیدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر کیومرث سفیدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
آشنایی با زبان

 

  2- آشنايي با زبان هاي علمي و زنده دنيا

  زبان

  خيلي خوب

  خوب

  معمولي

  ضعيف

  انگليسي

  ¢

 

 

 

  آلماني

 

  ¢

 

 

  تركي

  ¢

 

 

 

:: ::