اعضا - موسی عبداله وند


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر موسی عبداله وند | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
1) M. Abdollahvand and et al,"Compact double-fed dual annular ring printed monopole antenna for UWB application", J. Electromagn. Waves Appl. 23, 1969–1980, 2009.
2) M. Abdollahvand, and et al," Novel modified monopole antenna with band-notch characteristic for UWB application", IEICE Electronics Express (ELEX), 7, pp. 1207–1213, 2010.
3) M. Abdollahvand, and et al"Compact dual band-notched printed monopole antenna for UWB application", IEEE ant. and wireless Propag. Lett., Vol. 9, pp. 1148-1151, 2010.
4) M. Abdollahvand, and et al," Compact band-rejection printed monopole antenna for UWB application", IEICE Electronic Express (ELEX), Vol. 8, No. 7, pp. 423-428, 2011.
5) M.N. Moghadasi, G.R. Dadashzadeh, M. Abdollahvand, Y. Zehforoosh, and B.S. Virdee, "Planar triangular monopole antenna with multioctave bandwidth", Microwave Opt. Technol. Lett. 53, PP. 10-14, 2011.
6) M. Abdollahvand, and et al "Compact ultra-wideband printed monopole antenna having frequency band-notch characteristic using defected ground structure", Microwave Opt. Technol. Lett. 53, PP. 2363-2368, 2011.
7) A. Abdollahvand, Abbas Pirhadi, Homauon Ebrahimian, and Mousa Abdollahvand" A Compact UWB Printed Antenna with Bandwidth Enhancement for In-Body Microwave Imaging Applications" Progress In Electromagnetics Research C, Vol. 55, 149–157, 2014.
8) M. Abdollahvand, J. A. Encinar, K. Forooraghi, Z. Atlasbaf, and M. Barba, “Single-layer dual-frequency reflectarray for Ka-band antennas,” in Proc. 10th Eur. Conf. Antennas Propag., Davos, Switzerland, Apr. 2016, pp. 1–4.
9) M. Abdollahvand, J. A. Encinar, K. Forooraghi, Z. Atlasbaf, and J. E. Page, “Tri-band FSS for Ku/Ka bands reflector antennas,” in Proc. 10th Eur. Conf. Antennas Propag., Davos, Switzerland, Apr. 2016, pp. 1–4.
10) M. Abdollahvand , K. Forooraghi, Jose A. Encinar, Z. Atlasbaf and E. Martinez-de-Rioja," Design and fabrication of a novel single-layer Ka-band reflectarray antenna," International Journal of Microwave and Wireless Technologies, December 2019.
11) M. Abdollahvand , K. Forooraghi, Jose A. Encinar, Z. Atlasbaf and E. Martinez-de-Rioja," Design and demonstration of a tri‐band frequency selective surface for space applications in X, K, and Ka bands", Microw Opt Technol Lett., 2020, pp.1–10.
12) M. Abdollahvand , K. Forooraghi, Jose A. Encinar, Z. Atlasbaf and E. Martinez-de-Rioja," A 20/30 GHz Reflectarray Backed by FSS for Shared Aperture Ku/Ka-Band Satellite Communication Antennas", IEEE antennas and wireless propagation letters, vol. 19, no. 4, April 2020.
13) M. Abdollahvand, K. Forooraghi, Z. Atlasbaf, E. Martinez-de-Rioja, J. A. Encinar, A. Ebrahimi, S. Ghosh, “Reconfigurable FSS Based on PIN Diodes for Shared-Aperture X/Ka-Band Antennas”, in Proc. 15th Eur. Conf. Antennas Propag., Düsseldorf, Germany, March. 2021, pp. 1–4.
14) M. Abdollahvand, E. Martinaz de rioja, K. Forooraghi, Z. Atlasbaf, J. A. Encinar, A. Ebrahimi, S. Ghosh, “Active frequency selective surface with switchable response for satellite communications in X and Ka bands”, International journal of RF and microwave computer-aided eng., May 27, 2022
15) M. Abdollahvand, E. Martinaz de rioja, K., J. A. Encinar, K. Katoch, A. Ebrahimi, S. Ghosh, “Reconfigurable FSS with a Switchable Passband for Space Applications in X and Ka Bands”, 16th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP),At: Madrid, Spain.
16) M. Abdollahvand, and et al" Design and demonstration of a 2.5D frequency‐selective surface for sub‐6 GHz 5G wireless communication', Microwave and Optical Technology Lett. 2022;1–8.

 
 
:: ::