اعضا - شمیم یوسفی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر شمیم یوسفی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کتاب‌های منتشر شده
[1] Shamim Yousefi, Farnaz Derakhshan, Hadis Karimipour, "Applications of big data analytics and machine learning in the internet of things." In Handbook of Big Data Privacy, pp. 77-108. Springer, Cham, 2020 [DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-38557-6_5].

[2] Samad Najjar-Ghabel, Shamim Yousefi, and Hadis Karimipour. "Blockchain Applications in the Industrial Internet of Things." AI-Enabled Threat Detection and Security Analysis for Industrial IoT. Springer, Cham, 2021. 41-76 [DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-76613-9_4].
 
[3] فرناز درخشان، شمیم یوسفی، نفیسه شرقی­ وند، "سیستم­ های چندعاملی،" ترجمه کتاب An Introduction to MultiAgent Systems، شابک: 4-364-133-600-978، انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران (1397).
:: ::