اعضا - علی رضایی شریف


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علی رضایی شریف | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کارگاه‌های تدریس شده
روش ها و فنون تدریس، پژوهشگده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی 19/12/1388
تحليل آماری پيشرفته(HLM). دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 9/10/91
مهارت های مطالعه موثر. دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. 13 آذر ماه 1392
کاربرد نرم افزار SPSS در آزمون سازی. دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 18 آذر 1393
:: ::