اعضا - علی رضایی شریف


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علی رضایی شریف | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارایه شده

مقايسه ميزان اضطراب و عمق يادگيري دانش آموزان با توجه به شيوه هاي ارزشيابي توصيفي و سننتي. ارائه بصورت شفاهي در اولين همايش دانشجويان روانشناسي ايران. چاپ شده در اولين همايش دانشجويان روانشناسي ايران.
بررسي رابطه افسردگي و مكان كنترل با افكار خودكشي دانشجويان. ارائه بصورت شفاهي در چهارمين همايش بهداشت رواني‏دانشجويان. چاپ شده در چهارمين همايش بهداشت رواني دانشجويان.
نوع استفاده از اينترنت و مشكلات هيجاني رفتاري دانشجويان. ارائه بصورت شفاهي در پنجمين همايش بهداشت رواني دانشجويان. چاپ شده درپنجمين همايش بهداشت رواني دانشجويان.
اضطراب امتحان، افت تحصيلي و شكايات روان‌تني در دانشجويان. ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان.
تحلیل چند سطحی مشکلات رفتاری دانش آموزان. سومین کنگره روانشناسی بالینی ایران.

بازنمایی آیین ها و نقش آن در احراز هویت مکان- همایش ملی معماری پایداری و توسعه شهری- بوکان 26 اردیبهشت 1392- سارا عالم، وحید وزیری و علی رضایی شریف

بررسی رابطه معماری آیینی و پیوند اجتماعی- همایش ملی معماری پایداری و توسعه شهری- بوکان 26 اردیبهشت 1392- سارا عالم، وحید وزیری و علی رضایی شریف

رویکرد پیوند اجتماعی در خلق فضاهای جمعی به منظور دستیابی امنیت- همایش ملی معماری پایداری و توسعه شهری- بوکان 26 اردیبهشت 1392- سارا عالم، وحید وزیری و علی رضایی شریف

بررسی اهمیت فضاهای آیینی و نقش آن در ایجاد خاطرات جمعی- مطالعه موردی: حسینه ها و تکایا- سارا عالم، وحید وزیری و علی رضایی شریف- 5-4 اردیبهشت 1392 قم 

بررسی مولفه معیشت به عنوان عامل روند تغییرات عشایر شاهسون-اولین همایش ملی عشایر، نظم و امنیت- اردبیل ششم شهریور 92.
راهكارهاي ارتقاي امنيت اجتماعي در جامعه عشاير- اولین همایش ملی عشایر، نظم و امنیت- اردبیل ششم شهریور 92.
مقایسه اثربخشی آموزش خودکنترلی و باورهای خودکارآمدی بر کاهش مشکلات رفتاری دانش آموزان- همایش ملی مدرسه فردا- دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده سما واحد چالوس 1392/9/28
نقش و اهمیت ارتباطات انسانی و تعاملات بین فردی معلم و دانش آموز در مدارس- همایش ملی مدرسه فردا- دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده سما واحد چالوس 1392/9/28
یادگیری الکترونیکی؛ یادگیری همراه- همایش ملی مدرسه فردا- دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده سما واحد چالوس 1392/9/28
بررسی جایگاه دلبستگی به مکان های آیینی - دومین همایش ملی شهرسازی و معماری اسلامی- تبریز 1392
بررسی میزان شیوع ناتوانی های یادگیری در دانش آموزان پایه ابتدایی. ششمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران. تهران- آذر ماه 1392
طراحی فضاهای آیینی با تاکید بر پیوند اجتماعی- اولین کنفرانس ملی معماری و فضاهای شهری پایدار- مشهد مقدس- دانشگاه فردوسی- آذر ماه 1392- سارا عالم، وحید وزیری و علی رضایی شریف

بررسی جایگاه دلبستگی به مکان های آیینی- آذر ماه 1392- دانشگاه هنر اسلامی تبریز، سارا عالم، وحید وزیری و علی رضایی شریف

مکان یابی تئاتر خیابانی در جهت افزایش میزان تعاملات اجتماعی شهروندان در محیط های شهری. تبریز 27 و 28 آذز 1392.  کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری.
بررسی مولفه های موثر پایداری اجتماعی در فضاهای آیینی. کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری. 27 و 28 آذر 1392
تاثیر آموزش یادگیری مشارکتی از نوع جیگ ساو بر یادگیری خودتنظیم و مولفه های خود تنظیمی در دانش آموزان پایه ششم ابتدایی. اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی. خرداد ماه 1393
نقش فعالیت های آینی مذهبی و شاخص های تاثیر گذار آن بر پایداری اجتماعی فضاهای شهری. کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی- خرداد 1393- سارا عالم، وحید وزیری و علی رضایی شریف
بررسی رابطه سبکهای رهبری معلمان با پیوند دانش آموزان به مدرسه. اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی. تهران-دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- 20-21 خرداد.
بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی معلّمان با پیوند دانش آموزان به مدرسه اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی. تهران-دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- 20-21 خرداد.
رابطه بین سبکهای عاطفی (پنهان، تحمل و سازگاری) با هوش هیجانی دانشجویان. اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی. تهران-دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- 20-21خرداد.
بررسی روانشناختی اعتیاد به اینترنت از بعد سبک دلبستگی و شخصیت. اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی. تهران-دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- 20-21 خرداد.
مقایسه صلاحیت حرفه ای معلمان فارغ التحصیل از مراکز تربیت معلم و سایر دانشگاه ها. اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی. تهران-دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
مقایسه الگوهای تدریس مورد استفاده معلمان فارغ التحصیل از مراکز تربیت معلم با سایر دانشگاه ها. دومین همایش ملی روانشناسی تربیتی- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی- 1 خرداد 1393
نقش سبک مدیریت تحول گرا و عملگرا در مدیریت سرمایه های فکری. اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، رشت 31 خرداد 1393
بررسی رابطه بین باورهای معرفت شناسی (باور به دانش ساده/قطعی و سریع/ثابت) بر انتخاب الگوی تدریس فعال(تنوع و واگرایی تدریس) دبیران مدارس متوسطه. دومین همایش ملی روانشناسی تربیتی. 1 خرداده 1393
بررسی رابطه بین خودکارآمدی معلم و درگیر کردن فراگیر در بین دبیران مدارس متوسطه. دومین همایش ملی روانشناسی تربیتی. 1 خرداد 1393
بررسی نقش درگیری، گرمی و حمایت والدین از خود مختاری در پیش بینی خودکارآمدی دانش آموزان راهنمایی. دانشگاه شهید بهشتی- پژوهشکده خانواده- ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده. 16 و 17 اردیبهشت 1393
مقایسه جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی در اعضای انجمن معتادان گمنام و معتادان تحت درمان نگهدارنده ی متادون- کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری- تهران- سالن همایش های تلاش- 6 شهریور 1393
رابطه جهت گیری مذهبی با سرسختی روانشناختی در معتادان در حال بهبودی- کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری- تهران- سالن همایش های تلاش-  6 شهریور 1393
اثربخشی آموزش رویکرد بازسازی شناختی بر باورهای غیر منطی و ناامیدی افراد مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد. کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری- تهران- سالن همایش هاس تلاش- 6 شهریور 1393
اثربخشی رویکرد بازسازی شناختی بر باورهای غیر منطقی افراد مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد. آسیب شناسی، ریشه یابی و ترمیم در روانشناسی- 93/5/29
رابطه رضایت شغلی با خودکارآمدی مشاوران مدارس شهر اردبیل، مهدی شکری و علی رضایی شریف (1393). اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار،
:: ::