اعضا - ارسطو یاری حصار


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ارسطو یاری حصار | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلی
سوابق پژوهشی و اجرایی 1) عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران.1387-1388 2) مشاور پژوهشی ستاد هماهنگی و اجرایی شورایاریهای شهر تهران.1387-1390 3) عضو علمی کمیته شوراها و مدیریت محلی کمیسیون سیاسی، امنیتی و دفاعی مجمع تشخیص مصلحت نظام90-1389 4) عضو علمی کمیته چشم انداز و امور نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام-1390 5) مجری پروژه ملی "مطالعات تدوین سند مدیریت توسعه روستایی کشور در افق 1404" ، کارفرما: مجمع تشخیص مصلحت نظام-1389-1390 6) مدیر پروژه های مختلف منطقه ای، شهری، روستایی و مطالعات جامع گردشگری در شرکت مهندسین مشاور رویان و ساير شركتهاي مشاور؛1385-1390 7) کارشناس علمی و پژوهشگر پروژه های مختلف شهری، منطقه ای، روستایی و گردشگري( مندرج در جدول پیوست)؛1382-1390 8) کارشناس ناظر پروژه های مطالعاتی وپژوهشی.1386-1387 9) دبیر کمیته آموزش و پژوهش ستاد شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران. 10) عضو هیئت داوری فصلنامه علمی پژوهشی ره نامه سیاست، کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1390. 11) عضو هیئت تحریریه ماهنامه شورایاران، شورای اسلامی شهر تهران-88-1389. 12) عضو هیئت داوران نشریه علمی-پژوهشی فصلنامه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، 1390 13) دبیر سلسله نشست های علمی-پژوهشی شورایاران کلانشهر تهران-1388-1390
:: ::