اعضا - ارسطو یاری حصار


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ارسطو یاری حصار | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
مقالات علمی-پژوهشی 1) مکانیابی مناطق نمونه گردشگری با استفاده از روش AHP، نمونه موردی: استان کهگیلویه و بویر احمد، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشهای جغرافیایی، دور دوم، زمستان 1388، شماره 95، صص 55-84 2) حفاظت محیط زیست و توسعه فیزیکی روستا؛ مجله جغرافيا و برنامه ريزي محيطي، سال 21 ، شماره پياپي 39 ، شماره 3، پاييز 1389 3) گردشگری شهری و پیوند عملکردی آن با اکوتوریسم؛ نمونه موردی: استان کردستان، مجله فضای جغرافیایی، 1389. 4) ارزيابي روند گسترش افقی شهر در حريم گسل¬هاي لرزه¬اي و مناطق خطرپذیر طبیعی و پیامدهای آن (مطالعه موردي: شهرستان سقز در استان کردستان)؛ مجله علمی پژوهشی انجمن جغرافیدانان. 1390 5) روش شناسی فرایند انتخاب نماگرهای سنجش و ارزیابی پایداری سکونتگاههای روستایی حوزه کلانشهری، مجله علمی-پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان، (گواهی پذیرش)-1390 6) سنجش و ارزیابی پایداری سکونتگاههای روستایی حوزه کلانشهر تهران، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های جفرافیایی دانشگاه تهران، گواهی پذیرش. 1390 7) آشکارسازی ظرفیت های پنهان فعالیتهای صنایع دستی و نقش آن در پویایی و پایداری توسعه اقتصاد روستایی- نمونه موردی: روستاهای اورامان تخت و کماله- شهرستان سروآباد- استان کردستان، فصلنامه علمي-پ‍ژوهشي جغراقیا، زمستان 1390. 8) ارزیابی بازسازی مساکن روستایی شهرستان قائن؛ فصلنامه علمی- پژوهشی مسکن و انقلاب، پاییز 1384، شماره111 مقالات علمی-ترویجی 1) جغرافیا، هویت و شهر؛ دو فصلنامه اندیشه، سال اول، شماره اول.1386. 2) بررسی چالشها و مشکلات فراروی توسعه اقتصادی روستاهای کشور، فصلنامه علمی-ترویجی جهاد، زمستان 1387. 3) تحلیل تجارب کشورهای توسعه یافته در زمینه توسعه اقتصاد روستایی، ماهنامه علمی، کشاورزی و زیست محیطی دهاتی، سال پنجم، شماره 56،1387 4) گونه شناسي گردشگری تخصصي، مجله علوم جغرافيايي دانشگاه فردوسي مشهد، زمستان 1387. 5) چشم انداز شهر تهران در طرح جامع و جایگاه سکونتگاههای روستایی موجود در حریم کلانشهر، ویژه نامه علمی طرح جامع و تفصیلی تهران، شهرداری تهران، 1389. 6) تهران در مقایسه، نقد و بررسی حکومت های محلی، ماهنامه شورایاری ها، شماره شانزدهم، فروردین 1390. 7) بررسی تطبیقی تهران و کلانشهرهای دنیا از منظر نظام حمل و نقل شهری (مترئ)، ماهنامه شورایاری ها، شماره چهاردهم، دی ماه 1389. 8) مدیریت واحد شهری؛ چالشها، الزامات و راهکارها، ماهنامه شوراها؛ شماره دوم، سال اول-1385 9) طرح جامع تهران؛رویکردی نو به توسعه شهری، ماهنامه شوراها؛ شماره سوم، سال اول-1385 10) بازاندیشی در منابع درآمدی شهرداریها؛ ماهنامه شوراها؛ شماره جهارم، سال اول-1385 11) شوراها و ضرورت توجه به مسائل اجتماعی؛ ماهنامه شوراها؛ شماره پنجم، سال اول-1385 12) چشم انداز شهر تهران در طرح جامع و جایگاه سکونتگاههای روستایی موجود در حریم کلانشهر، فصلنامه ره نامه سیاست، کمیسیون سیاسی- دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام. 1390. 13) اصول و روشهای مشارکت در مدیریت شهری با تاکید بر شورایاری ها، مجموعه مقالات شورایاری ها، ستاد هماهنگی شورایاریهای شورای اسلامی شهر تهران، 1390. همایش ها 1) منطقه بندی فضایی عرصه های جدید اقتصادی، رویکردی نو برای باز فعال سازی اقتصاد روستایی، دومین همایش ملی توسعه روستایی، موسسه توسعه روستایی ایران،1386 2) بررسی نقش و جایگاه انسان، محیط و عوامل زیربنایی در ناپایداری سکونتگاههای روستایی کشور، دومین همایش ملی توسعه روستایی، موسسه توسعه روستایی ایران،1386 3) هویت فضایی و شهر از دیدگاه دانش جغرافیا، برگزیده جشنواره پژوهشی ایده های نو در مدیریت شهری، مرکز برنامه ریزی شهر تهران-1387- چاپ شده در نشریه شهرنگار- شماره 49-سال هشتم. 4) تحولات ساختاری-کالبدی نقاط روستایی پس از تبدیل نقاط روستایی به شهر؛ اولین کنفرانس بین المللی سکونتگاههای روستایی، مسکن و بافت، اردیبهشت 1389- مرکز همایش های بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. 5) جایگاه مشارکت در نوسازی بافت های فرسوده شهری؛ دومین همایش ملی نوسازی بافت های فرسوده، سالن اجتماعات برج مبلاد تهران-1390 6) شهرداری به منزله نهادی اجتماعی رویکردی نو برای حل چالش های روستاهای پیرامون کلانشهر تهران؛ همایش ملی شهرداری به منزله نهادی اجتماعی، تهران، بهمن 1390 (سفارش مقاله)- گواهی قرارداد پیوست مدارک ب) مقالات خارجی 1) Strategic basis for designing of proportional sustainable tourism modeling (PSTM(, IIG Conference in Department of Geography, University og Pune. India. 2) Urban Tourism Planning; Principals and Approaches, Accepted for Presentation at the IIG Conference in Department of Geography, University og Pune.. 3) Practical model for Measuring progress towards Sustainable rural tourism development (SRTD) in rural area of Iran , International conference of Sustainable Tourism: Issues, Debates & Challengesو Crete & Santorini, 22-25 April 2010. 4) The site selection of Tourism sample region using AHP method, http://www.upublish.info/Article/ 5) Practical model for Measuring progress towards Sustainable rural tourism development (SRTD) in rural area of Iran, http://www.articlebase.com. 6) The localization process methodology of sustainable indicator of metroplitan rural areas, http://www.articlebase.com. 7) Physical development in the rurals of Iran, http://www.articlebase.com.
:: ::