اعضا - ارسطو یاری حصار


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ارسطو یاری حصار | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی
سوابق آموزشی 1) کارشناسی رشته جغرافیای روستایی، دانشگاه زنجان (1382-1378)، معدل: 3/16 2) کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی (1385-1382)، معدل: 64/17 3) دکتری تخصصی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران (1390-1385)، معدل: 13/18
:: ::