اعضا - ارسطو یاری حصار


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ارسطو یاری حصار | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کتاب‌های منتشر شده
شورایاری؛ رویکردی نو به مدیریت محلی، انتشارات آستان قدس رضوی
:: ::