اعضا - پریسا شیخ زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر پریسا شیخ زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دكتر پریسا شیخ زاده

استادیار زراعت و اصلاح نباتات
p_sheikhzadehuma.ac.ir

[برگشت به فهرست افراد] [English]
:: ::