اعضا - عزیز حبیبی ینگجه


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور عزیز حبیبی ینگجه | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلی
1- استادیار دانشگاه محقق اردبیلی از سال 1379 تا 1384 2- دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی از سال 1384تا 1391 3- استاد دانشگاه محقق اردبیلی از سال 1391
:: ::