اعضا - عزیز حبیبی ینگجه


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور عزیز حبیبی ینگجه | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضویت‌های حرفه‌ای
1) عضو شوراي گسترش آموزش عالي كشور (ويژه دانشگاه جامع علمي-كاربردي) 2) عضو هيات امناي موسسه آموزش عالي غير انتفاعي سبلان 3) عضو هيات امناي موسسه آموزش عالي علمي-كاربردي مهارت 4) عضو شوراي آموزش و پرورش استان اردبيل 5) عضو هيات امناي موسسه آموزش عالي غير انتفاعي مقدس اردبيلي 6) عضو هيات ممیزه دانشگاه محقق اردبیلی 7) عضو کمیسیون دایمی هیات امنای دانشگاه محقق اردبیلی. 8) دبیر یازدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران. 9) دبیر کمیته علمی همایش ملی مهارت آموزی و اشتغال ایران 10) عضو کمیته علمی دومین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال.
:: ::