اعضا - عزیز حبیبی ینگجه


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور عزیز حبیبی ینگجه | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی

1- کارشناسی شیمی از دانشگاه تبریز

2- کارشناسی ارشد شیمی فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف

3- دکتری تخصصی شیمی فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف

:: ::