اعضا - علی زاهدی دیزج یکان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علی زاهدی دیزج یکان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دکتر علی زاهدی دیزج یکان

استادیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک
azahediuma.ac.ir

[برگشت به فهرست افراد] [English]
:: ::