اعضا - علی زاهدی دیزج یکان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علی زاهدی دیزج یکان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی
دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، 1398
کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک-ساخت و تولید، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، 1391
کارشناسی، مهندسی مکانیک-ساخت و تولید، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، 1389
:: ::