اعضا - جبرائیل رزمجو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر جبرائیل رزمجو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده

 Papers in Peer-reviewed Journals:

 1- Razmjou, J., Moharramipour, S., Fathipour, Y. and Mirhoseini, S. Z. 2006. Effect of Cotton Cultivar on Performance of Cotton Aphid, Aphis gossypii Glover (Homoptera: Aphididae) in Iran. Journal of Economic Entomology). 99 (5): 1820- 1825 (JCR)


 2- Razmjou, J., Moharramipour, S., Fathipour, Y. and Mirhoseini, S. Z. 2006. Demographic parameters of cotton aphid, Aphis gossypii Glover (Homoptera: Aphididae) on five cotton cultivars. Insect Science 13:, 205-210 (JCR)


 3- Razmjou, J., Tavakkoli H. and Fallahi A. 2009. Effect of soybean cultivar on population growth parameters of two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch (Acari Tetranychidae). Journal of  Pest Science, 82: 89-94 (JCR)


 4- Razmjou J., Tavakkoli H. and Nemati M. 2009. Life history traits of Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) on three legumes. Mun. Ent. Zool. 4(1): 2004-211 (ISI)


 5- Razmjou,J., Vorburger , C., Tavakkoli H. and Fallahi A. 2009. Comparative population growth parameters of two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) on different common bean cultivars. Systematic and Applied Acarology. 14: 83–90. (JCR)


 6- Razmjou J. and Fallahi A. 2009. Effects of Sugar beet cultivar on development and reproductive capacity of Aphis fabae Scopoli ,Homoptera: Aphididae). Bulletin of Insectology.62 (2): 197-201, (JCR)


 7- Razmjou,J. Vorburger C. , Moharramipour, S. Mirhoseini S.Z. and Fathipour Y. 2010. Host-associated microsatellite differentiation and evidence for sexual reproduction in Iranian populations of the cotton aphid, Aphis gossypii Glover (Homoptera: Aphididae). Entomologia Experimentalis et Applicata. 134: 191-199 (JCR)

 8- Golizadeh A., Razmjou J. 2010. Population growth parameters of potato tuber moth phthorimaea operculella (Lepidoptera: Gelechiidae), on six potato cultivars tubers. Journal of Economic Entomology. 103: 966-972 (JCR)

  9- Razmjou J. and Golizadeh A. 2010. Performance of corn leaf aphid, Rhopalosiphum maidis Fitch (Hom.: Aphididae) on selected maize cultivars in laboratory conditions. Applied Entomology and Zoology. 45: 267-274 (JCR)

  10- Taheri, S. Razmjou J. and Rastegari N. 2010. Fecundity and development rate of the bird cherry-oat aphid, Rhopalosiphum padi L (Hom.: Aphididae) on six wheat cultivars. Plant Protection science, 46: 72-78 (JCR)

  11- Safasadati V. S., Khanjani M., Razmjou J. and S. Doğan 2010. A new species of the genus Storchia Oudemans (Acari: Stigmaeidae) from northwest Iran. Systematic and Applied Acarology, 15: 129–134 (JCR)

  12- Pahlavan Yali M., Moharramipour S., Sadeghi S. E. and Razmjou J. 2010. Influence of Poplar Clones on Fertility Life Table Parameters of Chaitophorus leucomelas (Homoptera: Aphididae). Journal of Economic Entomology.103(6): 2223-2228 (JCR)

  13- Bazrafshan, M. Razmjou J., Damavandian M. and H. Rafiee Dastjerdi 2010. Toxicity of several insecticides to white peach scale, Pseudaulacaspis pentagona Targioni. Mun. Ent. Zool. 5: 1020-1024 (ISI)

 14- Mottaghinia L. Razmjou, J., Nouri-Ganbalani G. and Rafeei-Dastjerdi H. 2011. Antibiosis and Antixenosis of Six Commonly Produced Potato Cultivars to the Green Peach Aphid, Myzus persicae Sulzer, (Hom., Aphididae). Neotropical Entomology. 40(3): 380-386 (JCR)

  15- Razmjou, J. Mohammadi M. and Hassanpour M.2011. Effect of vermicompost and cucumber cultivar on population growth attributes of the melon aphid (Hem., Aphididae). Journal of Economic Entomology. 104(4): 1379-1383 (JCR)

  16- Sandrock, C., J. Razmjou, and C. Vorburger. 2011. Climate effects on life cycle variation and population genetic architecture of the black bean aphid, Aphis fabae. Molecular Ecology. 20(19): 4165-4181. (JCR)

  17- Razmjou J., S. Ramazani ,B. Naseri , G.Nouri Ganbalani ,H. Rafiee Dastjerdi, 2011. Resistance and susceptibility of various wheat varieties to Sitobion avenae (Hemiptera: Aphididae) in Iran. Applied Entomology and Zoology, 46: 455-461 (JCR)

 18- Pahlavan Yali M., M. Khanjani, J. Razmjou. 2011. A new stigmaeid mite species from Iran (Acari: Stigmaeidae) and re-description of Stigmaeus longipilis (Canestrini). Zootaxa. 3089 :60–68 (JCR)

 19- Pahlavan Yali M., J. Razmjou, M. Khanjani, A. Golizadeh and M. Hassanpour. 2012. Life History of Tteranycopsis horridus (Canestrini  and  Fanzago) (ACARI: TETRANYCHIDAE) at three constant temperatures. International Journal of Acarology. 38 (3): 251-256 (JCR)

  20- Razmjou J., P. Mohamadi, A. Golizadeh, M. . Hassanpour and B. Naseri. 2012. Resistance of Wheat Lines to Rhopalosiphum padi (L.) (Hemiptera., Aphididae) under Laboratory Conditions. Journal of Economic Entomology. 105(2): 592 - 597 (JCR)

 21- Mottaghinia L. Nouri-Ganbalani G. Razmjou, J., and Rafeei-Dastjerdi H. 2011. population dynamics of mysus persicae on six potato cultivars in Ardabil region. Journal of Plant Protection. 25 (3): 237-242 (In persian) (ISC)

  22- Razmjou, J. Vorburger, C. Mohammadi, M. and Hassanpour M., 2012. Influence of vermicompost and cucumber cultivar on population dynamics of the melon aphid, Aphis gossypii Glover. Journal of Applied Entomology,  136 (8): 568–575

  23-  Mohamadi P., J. Razmjou, A. Golizadeh, M. Hassanpour and B. Naseri 2012. Resistance and susceptibility of some wheat lines to bird cherry-oat aphid Rhopalosiphum padi (Hemiptera: Aphididae). Applied Entomology and  Zoology,  47 (2): 111-118

24-  Golizadeh A.,  J. Razmjou, H. Rafiee-Dastjerdi, M. Hassanpour 2012. Effects of Temperature on Development, Survival, and Fecundity of Potato Tuberworm, Phthorimaea operculella (Lepidoptera: Gelechiidae) on Potato Tubers. American Journal of Potato Research,  89:150–158

25-   Taheri, S., Nouri-Ghanbalani, G., Rastgari, N. Razmjou, J. 2011. Resistance of wheat cultivars to bird cherry-oat aphid, Rhopalosiphum padi (Hem.: Aphididae). Iranian Journal of Entomological Science,

26- Hemati SA, Naseri B, Razmjou J. 2013. Reproductive performance and growth indices of the cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) on various host plants . Journal of Crop Protection 2 (2), 193-208.

27-  Mansouri SM, Ganbalani GN, Fathi SAA, Naseri B, Razmjou J. 2013. Nutritional Indices and Midgut Enzymatic Activity of Phthorimaea operculella (Lepidoptera: Gelechiidae) Larvae Fed Different Potato Germplasms . Journal of Economic Entomology 106 (2), 1018-1024.

28- Rafiee-Dastjerdi H, Khorrami F, Razmjou J, Esmaielpour B, Golizadeh A, M ...2013. The efficacy of some medicinal plant extracts and essential oils against potato tuber moth, Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae) . Journal of Crop Protection 2 (1), 93-99.

29- Mojahed S, Razmjou J, Golizadeh A, Naseri B 2013. Resistance of wheat cultivars and lines to Schizaphis graminum (Hemiptera: Aphididae) under laboratory conditions. Applied Entomology and Zoology 48 (1), 39-45

30- Najafi F., Razmjou J., Golizadeh A., Asadi. A. 2013. Resistance of Wheat lines to Greenbug, Schizaphis graminum (Rondani) (Hemiptera: Aphididae). Journal of the Entomological Research Society, 15 (1): 7-15

31- Razmjou J., Golizadeh A. 2013. The Effect of Wheat Cultivars on Biological Attributes of Bird Cherry-Oat Aphid, Rhopalosiphum padi(Homoptera: Aphididae). Journal of Crop Protection, 2 (3): 331-341 

32- Esmaeili, N., Golizadeh, A., Rafei-Dasrjerdi, H., and Razmjou, J., 2013. … Journal of Plant Protection, 27(1): 55-63. (In Persian)

33- Tavakoli,  H., Nouri-Ghanbalani, G., Razmjou, J., …..2013. …. Journal of Plant Protection, 26(4): 355-361. (In Persian)

34- Mostaghimi, N., Fathi, AA, Nouri-Ghanbalani, G., Razmjou, J., Rafei-Dasrjerdi, H., 2012. …43(2): 243-250. (In Persian)

35- Razmjou, J Naseri B., Hemati S.S. 2013? Comparative performance of the cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) on various host plants . Journal of Pest Science, In Press

36- Mojahed S, Razmjou J, Golizadeh A, Naseri B 2013. Resistance and susceptibility of some wheat cultivars and lines to greenbug, Schizaphis graminum Rondani (Homoptera: Aphididae) . Bulgarian Journal of Agricultural science, In Press

37- Naseri B.  and J. Razmjou. 2013. Effect of artificial diets containing different maize hybrids powdered seeds ondigestive proteolytic
and amylolytic activities and nutritional responses of Helicoverpa armigera(Lep.: Noctuidae). Appl. Ent. Phytopath. 80(2): 9-18

38- Naseri, B.  Golparvar, Z. Razmjou, J. and A. Golizadeh 2013?  Age-stage, Two-sex Life Table of Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) on Different Bean CultivarsAge-stage, Two-sex Life Table of Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) on Different Bean Cultivars. JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, In Press

39- Mansouri SM, Ganbalani GN, Fathi SAA, Razmjou J., Naseri B,  2013. ...... Journal of Plant Protection, In Press

40- Rahimi Namin  F., Naseri, B. and Razmjou J. 2013? Nutritional performance and activity of some digestive enzymes of the cotton bollworm, Helicoverpa armigera: Response to bean cultivars. Journal of Insect Science, In Press

41- Esmaeeli N, Golizadeh A., Rafeei Dastjerdi and Razmjou, J., 2013. Biology of Potato tuber worm, Phthorimaea operculella(Lepidoptera: Gelechiidae) on ten potato cultivars under laboratory conditions. Journal of Plant Protection, 27(1): 55-63 (In Persian)


:: ::