اعضا - Mohammad Taghi Alebrahim


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور Mohammad Taghi Alebrahim | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوری مقالات در مجلات علمی

داور مجله حفاظت گیاهان- دانشگاه فردوسی مشهد

داور مجله دانش علفهای هرز- موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی

داور مجله پژوهشهای زراعی ایران- دانشگاه فردوسی مشهد

:: ::