اعضا - Mohammad Taghi Alebrahim


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور Mohammad Taghi Alebrahim | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
فعالیت های اجرایی
مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات- 1395
مدیر روابط عمومی و بین الملل- 1395-1396
رئیس گروه همکاریهای علمی و بین المللی- 1396- ادامه دارد
رئیس آکادمی زبان دانشگاه- 1396- ادامه دارد
دبیر اتاق فکر دانشگاه- 1397- ادامه دارد
:: ::