اعضا - سجاد بشرپور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سجاد بشرپور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌های تحقیقاتی

1- ارتباط تحمل اشفتگی، اضطرار مثبت و منفی، نظم جویی شناختی هیجان و کنترل هوشمند با شدت وابستگی و ولع وصرف در افراد دارای وابستگی به مواد

2- اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای شناختی رفتاری و پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش ولع مصرف و شدت وابستگی افراد وابسته به مواد  

3- الگوی روابط ساختاری ویژگیهای انحرافی شخصیت، ادارک خطر و انگیزش درمان در افراد وابسته به مواد: نقش میانجی ادارک خطر

:: ::