اعضا - سجاد بشرپور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سجاد بشرپور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلی

1- روان شناس اداره مشاوره ی معاونت اجتماعی و ارشاد فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی- ارومیه از سال 1386 تا 1390

2- استاد مشاور انجمن علمی روان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی اط سال 1393-1394

3- مدیر گروه روان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی از مرداد ماه 1394

:: ::