اعضا - سجاد بشرپور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سجاد بشرپور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضویت‌های حرفه‌ای

1- عضو سازمان نظان روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران با شماره عضویت 8380

2- عضو انجمن روان شناسی ایران

3- دارای پروانه اشغال حرفه ای از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

:: ::