اعضا - مهدی معینی کیا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مهدی معینی کیا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مشارکت در کارگاه‌ها
مهارتهاي زندگي ؛ روش تحقيق در علوم رفتاري و اجتماعي ؛ روش تحقيق (تربيت مربي) ؛ كاربرد SPSS ؛ ICDL ؛ کاربرد LISREL در تحلیل داده های روان شناختی ؛ کاربرد نرم افزار AMOS ؛ اخلاق حرفه ای ؛
:: ::