اعضا - مهدی معینی کیا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مهدی معینی کیا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کارگاه‌های تدریس شده
سبكهاي يادگيري؛ مهارتهاي زندگي؛ روش تحقيق؛ كاربرد SPSS در پروژه های تحقیقاتی؛ مهارت های مدرسی؛ آموزش الکترونیکی؛ مقاله نویسی؛ اعتبارسنجی؛ شاگردپروری؛ سلامت معنوی نخبگان؛ کاربرد لیزرل در تحقیقات تربیتی؛ نیازسنجی پژوهشی
:: ::