اعضا - مهدی معینی کیا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مهدی معینی کیا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضویت‌های حرفه‌ای
عضو انجمن روانشناسی ایران ؛ عضو انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایران ؛ عضو انجمن آموزش الکترونیکی ایران؛ عضو شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان اردبیل
:: ::