اعضا - علی نعمت اله زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور علی نعمت اله زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت راهنمایی
تز دکتری: بررسی تاثیر نانو ذرات مختلف در هضم بی‏هوازی پسماند کشاورزی در هاضم plug-flow (مشاور) دانشگاه محقق اردبیلی
طرح پسا دکتری: سنتز نانوذرات سبز دوفلزی برای کاربردهای دارورسانی هوشمند (راهنما) دانشگاه محقق اردبیلی
تز دکتری: توسعه حسگرهای الکتروشیمیایی بر مبنای  پلیمرهای مولکول نگاری شده (مشاور) دانشگاه سمنان
تز دکتری: ساخت بیوسنسور فلورسانس مبتنی بر نقاط کوانتمی و  پلیمرهای مولکول نگاری شده برای تشخیص نشانگر زیستی (مشاور) دانشگاه زنجان
تز دکتری: سنتز حسگر نانوساختار مبتنی بر پلیمر مولکول نگاری شده برای تشخیص دارو  (مشاور) دانشگاه سمنان
تز دکتری:  سنتز، مشخصه یابی و ارزیابی پوشش های بیونانوکامپوزیتی خوراکی بر پایه قارچ کش ها و پلیمرهای طبیعی (راهنمای دوم) دانشگاه محقق اردبیلی.
تز دکتری:  سنتز نانو پوشش خوراکی کامپوزیتی حامل اسانس گیاه بر پایه پلیمرهای زیستی برای افزایش مدت نگهداری میوه ها (راهنمای دوم) دانشگاه محقق اردبیلی.
تز دکتری:  بررسی اثر نانو ذرات و محرک های زیستی بر شاخص های مورفولوژیک، بیوشیمیایی و متابولیت های ثانویه گیاهان در شرایط خاک آلوده به فلزات سنگین (مشاور) دانشگاه محقق اردبیلی
تز دکتری سنتز نانو ذره اکسید آهن/ وانادات نقره / هیبرید طلا و عصاره استخراج شده از گیاه بومی ایران Chaerophyllummacropodum تغییر شکل یافته با اولیک اسید حامل داروی متوترکسات با کارایی هدفمند در تصویربرداری MRI و سی تی اسکن (مشاور) دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
تز دکتری:  سنتز نانوذرات آلیاژ فلزی و تصفیه همزمان آب به روش زیستی  (راهنمای دوم) دانشگاه تهران
تز دکتری:   طراحی، ساخت و بررسی سامانه نانو ذره پروتئینی-هیدروژل هوشمند به منظور رسانش پریدنازولون به روده (راهنمای دوم) دانشگاه تهران
تز دکتری:  اصلاح غشاهای پلیمری با نانوحفرات اختصاصی به کمک فناوری مولکول نگاری برای تصفیه آب، (راهنمای دوم) دانشگاه صنعتی شریف.
تز دکتری: جداسازی آلفا-لاکتالبومين توسط ستونهای مولکول نگاری شده، (مشاور) دانشگاه علم و صنعت ايران
 
راهنما تز ارشد ساخت و اصلاح غشاء پلیمری در مقیاس نانو برای استفاده در تصفیه آب
راهنما تز ارشد نانو حامل های کامپوزیتی عامل دار شده برای دارو رسانی هدایت شده
راهنما تز ارشد اصلاح و بهبود خواص پلی سولفون مبتنی بر زیست فناوری
راهنما تز ارشد سنتز و اصلاح شیمیایی میکروذرات سیلیکای نانومتخلخل برای کاربردهای جداسازی
راهنما تز ارشد حذف برخی آلاینده از محلول آبی با استفاده از ستون های پرشده با نانولایه پلی دوپامین
راهنما تز ارشد حذف آسفالتين از نف خام با استفاده از نانوذرات مگمايت اصلاح سطح شده
راهنما تز ارشد ایجاد نانوحفرات اختصاصی بر سطح غشای پلیمری بهکمک فناوری مولکولنگاری بهمنظور غنیسازی داروی ضدسرطان تاکسول
راهنما تز ارشد مدلسازی جذب رقابتی بسترهای پرشده مولکولنگاری شده
راهنما تز ارشد بهینه سازی تولید نانو ذرات زیست سازگار BSAبرای کاربردهای دارورسانی
راهنما تز ارشد تهيه نانو كامپوزيت هاي پلي سولفون – اكسيد گرافين و پلي وينيل الكل – اكسيد گرافين و بررسي خواص فيزيكي و شيمايي آنها
راهنما تز ارشد مدل‌سازی و مطالعه¬ی آزمایشگاهی واکنش‌های گرمازای مرتبه دوم در راکتورهای ناپیوسته و نیمه¬پیوسته
راهنما تز ارشد اصلاح غشا پلی سولفون در مقیاس نانو برای حذف برای حذف ترکیبات نیتروژن دار از محلول های آبی
راهنما تز ارشد ساخت نانوکامپوزیتهای سوپر جاذب جهت حذف بعضی از آلاینده ها از از محلول های آبی
راهنما تز ارشد استفاده از غشا مایع امولسیونی پایدارشده با نانوذرات برای جداسازی
راهنما تز ارشد جداسازی نانوذرات توسط بسترهای پرشده
راهنما تز ارشد بررسی سنتز هم¬زمان نانوذرات فلزی (مس، کروم، نیکل) به روش سبز (زیستی) با استفاده از عصاره گیاهان
راهنما تز ارشد ارزیابی تأثیر باکتری‌های اندوفیت بر شاخص‌های رشدی گیاه نعناع فلفلی
راهنما تز ارشد مطالعه پایداری و زیست تخریب پذیری نانو لایه‌ی پلی¬دوپامین پوشش داده شده بر سطح نانو ذرات مغناطیسی
راهنما تز ارشد جداسازی آنتی¬بیوتیک از پساب صنایع دارویی توسط غشاء پلیمری اصلاح¬شده با نانو ساختارها
راهنما تز ارشد تولید و بهینه‌سازی نانو‌ذرات پروتئینی برای رهایش کنترل شده آنتی‌بیوتیک‌ها
راهنما تز ارشد جداسازی ماده موثره دارویی از خروجی کارخانه¬های تولید آنتی¬بیوتیک توسط نانوذرات مغناطیسی مولکول¬نگاری شده
راهنما تز ارشد جداسازی ترکیبات فنولی از پساب پتروشیمی به کمک نانوذرات مغناطیسی اصلاح¬شده
راهنما تز ارشد طراحی و تولید نانوکاتالیزور پلیمری برای کاهش کاتالیستی ترکیبات نیترو آروماتیک در پساب‌‌های صنعتی
راهنما تز ارشد ساخت و مشخصه¬یابی غشا پلیمری به روش وارونگی فاز با استفاده از بخارسرد
راهنما تز ارشد تولید نانوالیاف پروتئینی به روش الکتروریسی برای کاربردهای جداسازی و دارورسانی
راهنما تز ارشد سنتز نانوپوشش خوراکی کامپوزیتی حامل اسانس گیاه بر پایه پلیمرهای زیستی برای افزایش مدت نگهداری یک رقم سیب
راهنما تز ارشد طراحی، ساخت و بررسی سامانه نانوذره پروتئینی-هیدورژل هوشمند به منظور رسانش پریدنوزلون به روده
راهنما تز ارشد حذف رنگدانه و مواد شیمیایی خطرناک از پساب های کارخانجات نساجی در راکتور پلاسمای سرد
راهنما تز ارشد شبيه‌سازي جريان پالسي نانوسيال در لوله‌هاي انعطاف‌پذير
راهنما تز ارشد جداسازی رقابتی آنتی بیوتیکها با استفاده از نانو لایه های پلیمری
راهنما تز ارشد بررسي تأثير همزن استاتيكي بر فرآيند جذب آسفالتين بر روي نانو ذرات اكسيد آهن
راهنما تز ارشد شبيه‌سازي فرايند جداسازي غشايي الفين‌هاي سبك از پارافين
راهنما تز ارشد شبیه‌سازی عملکرد هیدروژل کاتالیزوری در ستون مونولیتیک
راهنما تز ارشد تولید نانوالیاف پروتئینی به روش الکتروریسی برای کاربردهای دارورسانی
:: ::