اعضا - جمال سیف دواتی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: جمال سیف دواتی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌های تدریس شده
- همکاری با گروه آموزشی تولیدات دامی با تدریس دروس رکوردگیری در دامپروری ، طراحی ساختمان های دامپروری و بخش تخصصی عملیات کشاورزی رشته های کشاورزی دانشکده کشاورزی از مهر1373 لغایت 1381. مدیرگروه آموزشی علوم دامی و کاشناسی ناپیوسته تولیدات دامی از پاییز 1382 لغایت بهمن 1384 ضمن تدریس دروس تخصصی (گاوداری ، مرغداری ، بیوشیمی ، فیزیولوژی دام، تغذیه دام و تکنولوژی مواد خوراکی) و ادامه همکاری تا اکنون .
:: ::