اعضا - جمال سیف دواتی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: جمال سیف دواتی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌های تحقیقاتی
طرح بین سازمانی خارج دانشگاه(مجری) : مقایسه عملکرد سویه های مختلف تجاری جوجه گوشتی در استان اردبیل طرح بین سازمانی خارج دانشگاه (همکار) : بررسی مدیریت تغذیه دامداری های شرکت فیروزدام سمنان طرح بین سازمانی خارج دانشگاه(مجری) : استفاده از سطوح مختلف پودر گوشت توليدي كشتارگاه صنعتي دام اردبيل و ارزيابي جايگزيني آن با پودر ماهي در جيره غذايي جوجه‌هاي گوشتي طرح(مجری) : استفاده از دانه خلر عمل آوری شده و عمل آوری نشده در تغذیه جوجه های گوشتی. طرح(مجری) : استفاده از سطوح مختلف گاودانه و ماشک در تغذیه جوجه های گوشتی. طرح(مجری): بررسی اثرات جایگزینی پودر خون تولیدی کشتارگاه صنعتی دام اردبیل با پودر ماهی در عملکرد جوجه های گوشت طرح(همکار) : بررسی ارزش غذایی برخی از دانه های بقولات استان اردبیل درتغذیه نشخوارکنندگان طرح(همکار): تعیین مقادیر انرژی قابل متابولیسمیی برخی از دانه های بقولات استان اردبیل درتغذیه طیور طرح(همکار): بررسی همبستگی ارزش ارثی دوره های شیردهی ناقص و کامل یک گله گاو هلشتاین با استفاده از مدل رگرسیون تصادفی طرح(همکار): بررسی برخی از پارامتر های صفات تولید مثلی و رابطه ان با تولید شیر در تعدادی از گاوهای هلشتاین ایران طرح(همکار) ::بررسی عملکرد دانه ،علوفه،برخی از صفات کیفی پروتئین ، چربی خام ، NDF,ADF در شش گونه ماشک در استان اردبیل طرح(همکار) :بررسی وضعیت آلودگی به انگلهای خانواده پارامفیستوماتیده در گاو گاو میش در کشتارگاه صنعتی اردبیل طرح(همکار) :اثر پری بیوتیک فرماکتو (از منشا آسپرژیلوس) و رقیق سازی جیره بر صفات تولیدی و مورفولوژی بافت روده در جوجه های گوشتی،
تعیین محتوای پروتئین خام برخی خوراکهای دامی: مقایسه بین روش کلدال و روش تغییریافته هچ  و
تعیین اهداف اصلاح نژادی گوسفند مغانی تحت سامانه روستایی
:: ::