EN | AR | AZ |

اعضا - جمال سیف دواتی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر جمال سیف دواتی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
ردیف عنوا ن مقاله نام نشریه نوع نمایه علمی نشریه مؤسسه/کشور
 محل انتشار
ضریب تأثیر
 با ذكر پايگاه استنادي
ضریب تأثیر
متوسط
مشخصات نشريه نام متقاضي
و همکاران به ترتیب
مانند: علمی پژوهشی وزارتین/ علمی پژوهشی حوزه علمیه/
ISC/ISI/ ….
سال انتشار شماره مجله
1 كشت مخلوط خلر).L sativus Lathyrus )و غالت زمستانه : ارزيابي بهره وري وبرخي شاخص هاي كيفيت علوفه دانش كشاورزي و توليد پايدار
ISC/Q1
IRAN 0.340 0.190 1399 30 حسن دهقانيان,مرتضي برمكي,عادل دباغ محمدي نسب,جمال سيف دواتي,
2 بررسي تركيب شيميايي، آزمون توليد گاز و تخمين انرژي قابل متابوليسم گونة Kochia prostrata در مراحل مختلف فنولوژي در مراتع نيمه استپي استان اردبيل علمی و پژوهشی مرتع
ISC/Q1
IRAN 0.689 0.190 1392 مستقیم عزیزپور،اردوان قربانی ، فرزاد میرزائی آقجه قشلاق،جمال سيف دواتي و جابر شریفی
3 تعيين ارزش غذايي و تجزيه پذيري ماده خشك و ديواره سلولي گونه Astragalus crenatus طي مراحل مختلف فنولوژيكي درمراتع هير- نئور استان اردبيل علمی و پژوهشی مرتع
ISC/Q1
IRAN 0.689 0.190 1394 فرزاد ميرزايي آقچه قشلاق، اردوان قرباني، جمال سيف دواتي، سعيد مهديزاده ، رقيه ولي زاده يونجالي
4 مقایسه روش هچ با روش کجلدال در تعیین محتواي پروتئین خام برخی خوراكهاي دامی پژوهش هاي توليدات دامي
ISC/Q2
IRAN 0.193 0.190 1396 حسین عبدي بنمار ، جمال سیف دواتی ، بهرام فتحی آچاچلوئی و رسول کچویی
5 پيشبيني ژنومي اثرات افزايشي و غالبيت بر برخي صفات اقتصادي گوسفند مغاني پژوهش هاي توليدات دامي
ISC/Q2
IRAN 0.193 0.190 1399 30 رضا سيدشريفي,فاطمه علا نوشهر,جمال سيف دواتي,نعمت هدايت ايوريق,
6 ارزش غذايي و عناصر معدني گونه هاي austriaca Artemisia ،melanolepis. A و Thymus kotschyanus در مراحل فنولوژيكي و ارتفاعات مختلف مراتع جنوب شرقي سبلان تحقيقات مرتع و بيابان ايران
ISC/Q2
IRAN 0.218 0.190 1399 اردوان قرباني,ليدا عندليبي,فريد انفرادي,فرزاد ميرزائي آقجه قشلاق,جمال سيف دواتي,جابر شريفي نيارق,
7 بررسي اثر عصاره ساپونين بر عملكرد توليدي، برخي فراسنجه هاي خوني و پروتوزواي شكمبه اي گاوهاي شيري هلشتاين پژوهش هاي توليدات دامي
ISC/Q2
IRAN 0.193 0.190 1400 مهدي بابائي,جمال سيف دواتي,فريبا رضائي سرتشنيزي
8 اثر جايگزيني منبع نيتروژن غير پروتئيني آهسته رهش با اوره در جيره‌هاي حاوي پوسته بادام بر توليد پروتئين ميكروبي و تعادل نيتروژن در گوسفند پژوهش هاي توليدات دامي
ISC/Q2
IRAN 0.193 0.190 1400 الناز قنبري,جمال سيف دواتي,طاهر يلچي,حسين عبدي بنمار,رضا سيدشريفي,
9 بررسي ساختار ژنتيكي و دقت انتساب افراد به پنج جمعيت اسب با استفاده از نشانگرهاي ريز ماهواره پژوهش هاي توليدات دامي
ISC/Q2
IRAN 0.193 0.190 1398 رضا سيدشريفي,سجاد بادبرين,حسن خميس آبادي,نعمت هدايت ايوريق,جمال سيف دواتي,
10 اثر مخمر ساكارومايسس سرويسيه و منوگليسريدهاي بوتيرات بر عملكرد رشد، فراسنجه هاي خوني و قابليت هضم مواد مغذي در گوساله هاي شيرخوار هلشتاين پژوهش هاي توليدات دامي
ISC/Q2
IRAN 0.193 0.190 1399 منصور كريمي,حسين عبدي بنمار,جمال سيف دواتي,صياد سيف زاده,محسن رمضاني,
11 بررسي تغييرات زيستي و اقتصادي گله گاوهاي شيري با استفاده از مدل‌هاي بهينه سازي پژوهش هاي توليدات دامي
ISC/Q2
IRAN 0.193 0.190 1399 11 رضا سيدشريفي,افسانه قاسمي,نعمت هدايت ايوريق,جمال سيف دواتي,حسين عبدي بنمار,
12 تاثير تزريق داخل تخم مرغي نانو ذرات اكسيد روي بر درصد جوجه درآوري،عملكرد رشد و خصوصيات لاشه جوجه هاي گوشتي سويه راس 308 پژوهش هاي توليدات دامي
ISC/Q2
IRAN 0.193 0.190 1398 ساحل بخشايش,جمال سيف دواتي,صياد سيف زاده,فرزاد ميرزائي آقجه قشلاق,حسين عبدي بنمار,وحيد واحدي تكمه داش,
13 اثر منابع مختلف سلنيوم بر سلامت، عملكرد رشد و برخي فراسنجه‌هاي خوني در گوساله‌هاي شيرخوار هلشتاين پژوهش هاي توليدات دامي
ISC/Q2
IRAN 0.193 0.190 1398 محسن زارعي,جمال سيف دواتي,غلامرضا قرباني,حسين عبدي بنمار,رضا سيدشريفي,عبدالحميد كريمي,
14 بررسي كارايي فني و ارزش اقتصادي برخي از صفات توليدي، توليدمثلي، ماندگاري و رشد گاوهاي هلشتاين در كشت و صنعت پارس استان اردبيل پژوهش هاي توليدات دامي
ISC/Q2
IRAN 0.193 0.190 1400 نير سيمانور,رضا سيدشريفي,نعمت هدايت ايوريق,جمال سيف دواتي,عليرضا عبدپور,زينب رشتبري,
15 تاثير سطوح مختلف چگالي‌ ذرت پرك شده (ورقه شده) بر عملكرد رشد، فراسنجه‌هاي خوني و شكمبه‌اي گوساله‌هاي شيرخوار هلشتاين پژوهش هاي توليدات دامي
ISC/Q2
IRAN 0.193 0.190 1400 12 صفورا جباري,جمال سيف دواتي,غلامرصا قرباني,حسين عبدي بنمار,رضا سيدشريفي,رقيه وليزاده,
16 The Effects of a Medical Plant Mixture and a Probiotic on Performance, Antioxidant Activity and Weaning Age of Newborn Holstein Calves Iranian Journal of AppliedAnimal Science
ISC/Q2
IRAN 0.206 0.190 2016 Sayyad seifzadeh, Farzad Mirzaei Aghjeh-Gheshlagh, Hossein Abdi-Benemar, Jamal Seifdavati
17 Effects of Weaning Age on Growth and Blood Parameters of Replacing  Holstein Calves Fed on a Restricted Step Up and Down Milk Feeding Program Iranian Journal of AppliedAnimal Science
ISC/Q2
IRAN 0.206 0.190 2019 S. Seifzadeh , M. Ramezani , J. Seifdavati , H. Abdi‐Benemar and V. Razmazar
18 تحلیل اقتصادی گوسفند مغانی در طول چرخه تولید ساالنه در دو سیستم مختلف پرورشی فصلنامه  علمی پژوهشی محیط زیست جانوری
ISC/Q2
IRAN 0.181 0.190 1397 رضا سید شریفی؛ هاجر طاهر سولا؛ نعمت هدایت ایوریق؛ جمال سیف دواتی؛ حسین عبدی بنمار؛ آزاده بوستان
19 تحليل اقتصادي سامانه توليد گاو شيري با تاكيد بر ريسك در دامداريهاي شهرستانهاي استان اردبيل فصلنامه  علمی پژوهشی محیط زیست جانوری
ISC/Q2
IRAN 0.181 0.190 1402 شاهين يوسفي,رضا سيدشريفي,نعمت هدايت ايوريق,جمال سيف دواتي,آزاده بوستان,
20 برآورد تاكيد نسبي صفات توليدي، توليد مثلي، رشد و ماندگاري در گله گاوهاي شيري شركت دامپروري پارس استان اردبيل فصلنامه  علمی پژوهشی محیط زیست جانوری
ISC/Q2
IRAN 0.181 0.190 1401 رضا سيدشريفي,يوسف رحمن شكرگزار,نعمت هدايت ايوريق,جمال سيف دواتي,آزاده بوستان,
21 بررسی اثرات گوارش‌پذیری و میزان گاز تولیدی علوفه‌های اسپرس و یونجه در شرایط برون‌تنی با افزودن سطوح مختلف پودر بومادران و زنجبیل پژوهش هاي توليدات دامي
ISC/Q2
IRAN 0.193 0.190 پذیرش طناز طالبی، جمال سیف دواتی، فرزاد میرزائی آقچه قشلاق، حسین عبدی بنمار، رضا سید شریفی، صیاد سیف زاده، مجتبی علیپور عین الدین
22 اثرات تزریق داخل تخم مرغی عصاره‌ بره موم بر عملکرد جوجه درآوری، شمارش سلول‌های خونی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی فصلنامه  علمی پژوهشی محیط زیست جانوری
ISC/Q2
IRAN 0.181 0.190 1398 جمال سیف دواتی؛ صیاد سیف زاده؛ محسن رمضانی؛ ساحل بخشایش؛ حسین عبدی بنمار؛ رضا سید شریفی
23 بررسی ژنتیکی برخی صفات تیپ، تولید، تولیدمثل و ماندگاری در گاوهای هلشتاین استان اصفهان فصلنامه  علمی پژوهشی محیط زیست جانوری
ISC/Q2
IRAN 0.181 0.190 1396 رضا سید شریفی، ک. کراری نیری،؛ ن. هدایت ایوریق؛ جمال سیف دواتی، مهدی بهلولی
24 بررسي اثرات تزريق داخل تخم مرغي عصاره بره موم بر عملكرد رشد و وضعيت سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي پژوهش هاي توليدات دامي
ISC/Q2
IRAN 0.193 0.190 1397 ساحل بخشايش، دكتر جمال سيف دواتي ، صياد سيف زاده، دكتر فرزاد ميرزايي آقجه قشلاق، دكتر حسين عبدي بنمار، دكتر وحيد واحدي
25 بررسي نرخ حذف و جايگزيني در دو سيستم مختلف بهينه سازي براي صفات توليدي و توليدمثلي و توليدي و سلامتي در گله هاي شيري فصلنامه  علمی پژوهشی محیط زیست جانوری
ISC/Q2
IRAN 0.181 0.190 1400 13 رضا سيدشريفي,پيمان برنج فروش,نعمت هدايت ايوريق,جمال سيف دواتي,حسين عبدي بنمار,
26 بررسی اثرات جابه جایی درون گله ای خروس ها بر توان باروری گله های مادر گوشتی از دیدگاه اقتصادی فصلنامه  علمی پژوهشی محیط زیست جانوری
ISC/Q2
IRAN 0.118 0.190 1397 رضا سید شریفی ؛ داور مهدوی؛ نعمت هدایت ایوریق، جمال سیف دواتی؛ محمود صحرایی
27 اثرات تلقیح مصنوعی و جفتگیری طبیعی بر عملکرد کلنیهای زنبور عسل ایرانی فصلنامه  علمی پژوهشی محیط زیست جانوری
ISC/Q2
IRAN 0.118 0.190 1398 حسین محب الدینی، سهیلا بایزیدی آذر، رضا سیدشریفی، نعمت هدایت ایوریق و جمال سیف دواتی
28 تاثیر سطوح مختلف کنسانتره بر افزایش وزن، عملکرد رشدی و فراسنجه‌های خونی بره‌های شیرگیری شده نژاد قزل تحت شرایط چرا پژوهش هاي توليدات دامي
ISC/Q2
IRAN 0.193 0.190 پذیرش حسین عبدی بنمار، محمد شاهی، جمال سیف دواتی ، فرزاد میرزائی آقچه قشلاق ، بهرام فتحی آچاچلوئی
29 اثرات افزودن پودرآويشن و حبه سير بر قابليت هضم و ميزان گاز توليدي علوفه‌هاي اسپرس و يونجه در شرايط آزمايشگاهي پژوهش هاي علوم دامي
ISC/Q3
IRAN 0.116 0.190 1398 3 طناز طالبي,جمال سيف دواتي,صياد سيف زاده,فرزاد ميرزائي آقجه قشلاق,حسين عبدي بنمار,رضا سيدشريفي,
30 بررسي اثر بوتيرات سديم ميكروكپسوله شده بر عملكرد، فراسنجه هاي خوني و قابليت هضم موادمغذي گوساله هاي شيرخوار هلشتاين پژوهش هاي علوم دامي
ISC/Q3
IRAN 0.116 0.190 حسين عبدي بنمار,جمال سيف دواتي,صياد سيف زاده,محسن رمضاني,
31 بررسي اثرات نانو اكسيدمس و پريبيوتيك بر عملكرد رشد و شمارش سلولهاي خوني درگوساله هاي شيرخوار هلشتاين پژوهش هاي علوم دامي ایران
ISC/Q3
IRAN 0.116 0.190 1401 14 وحيد واحدي تكمه داش,نازيله بالاپور ,طاهر يلچي,صياد سيف زاده ,جمال سيف دواتي,
32 تجزیه پذیري شکمبه اي و بعد شکمبه اي پروتئین خام ضایعات کشتارگاهی طیور با روشهاي کیسه نایلونی، دیزي تو و خروس هاي سکوم برداري شده پژوهش هاي علوم دامي
ISC/Q3
IRAN 0.116 0.190 1393 24 فرزاد ميرزائي آقجه قشلاق، جمال سيف دواتي، حسين جانمحمدي، اكبر تنكابني رضائي
33 اثر نانوسلنيوم، سلنومتيونين و سديم سلنيت بر شير توليدي، مقادير سلنيوم و IgG بزهاي خلخالي و بزغاله هاي آنها پژوهش هاي علوم دامي
ISC/Q3
IRAN 0.116 0.190 1398 29 رسول كچوئي,حسين عبدي بنمار,يعقوب منصوري,جمال سيف دواتي,
34 تأثير همزماني ماده مغذي بر تخمير شكمبه اي، ساخت پروتئين ميكروبي و تعادل نيتروژن درگوسفند پژوهش هاي علوم دامي ایران
ISC/Q3
IRAN 0.118 0.190 1399 12 طاهر يلچي,جمال سيف دواتي,رضا سيدشريفي,
35 تعيين خصوصيات شيميايي، تخمير شكمبه‌اي و قابليت هضم دانه، غلاف و پوسته دانه باقلا با استفاده از روش‌هاي آزمايشگاهي پژوهش هاي علوم دامي ایران
ISC/Q3
IRAN 0.118 0.190 1398 سليمان بدرزاده,جمال سيف دواتي,فرزاد ميرزائي آقجه قشلاق,حسين عبدي بنمار,رضا سيدشريفي,
36 Effects of adding copper nanoparticles in various sources of plant and animalprotein on nutrition parameters and gas production using in vitro technique Journal of Animal Science
ISC/Q3
IRAN 0.116 0.190 1401 مهناز حقي جمادي,جمال سيف دواتي,حسين عبدي بنمار,فرزاد ميرزائي آقجه قشلاق,رضا سيدشريفي,
37 بررسي تركيبات شيميايي و ارزش غذايي مايع شكمبه خشك شده با روش خشك كردن پاششي به همراه هيدروكلوئيدهاي مختلف در شرايط برون تني پژوهش هاي علوم دامي
ISC/Q3
IRAN 0.116 0.190 1402 حسين عبدي بنمار,جمال سيف دواتي,فريبا رضائي سرتشنيزي
38 تاثير پوسته سويا به عنوان منبع فيبر در استارتر گوساله هاي شيرخوار بر عملكرد رشد، فراسنجه‌هاي خوني و گوارش پذيري مواد مغذي علوم دامي ايران
ISC/Q3
IRAN 0.084 0.190 1398 مريم عبادي,حسين عبدي بنمار,جمال سيف دواتي,رضا سيدشريفي,نعمت هدايت ايوريق,صياد سيف زاده,
39 مقايسه روش¬هاي GBLUP و بيزي در برآورد ارزش¬هاي اصلاحي ژنومي با معماري¬هاي مختلف ژنتيكي پژوهش هاي علوم دامي ایران
ISC/Q3
IRAN 0.118 0.190
1399
رضا سيدشريفي,فاطمه علا نوشهر,نعمت هدايت ايوريق,جمال سيف دواتي,
40 اندازه گيري تركيبات شيميايي، پارامترهاي تجزيه پذيري و توليد گاز ماده حاصل از تبديل زيستي ضايعات سيب زميني توسط ميكروارگانسيم هاي شكمبه اي با مكمل سازي سطوح مختلف نيتروژن غيرپروتئيني آهسته رهش پژوهش هاي علوم دامي
ISC/Q3
IRAN 0.116 0.190 1401 سعيد نريماني قراجه,جمال سيف دواتي,حسين عبدي بنمار,عبدالفتاح محمد سالم,رضا سيدشريفي,
41 بررسي بيشينه كردن سود در گله گاوهاي شيري با رويكرد بهينه سازي سامانه توليد پژوهش هاي علوم دامي
ISC/Q3
IRAN 0.116 0.190 1400 رضا سيدشريفي,صونا اميري,نعمت هدايت ايوريق,جمال سيف دواتي,طاهر يلچي,
42 اثرات اشكال مختلف عنصر روي بر خصوصيات هضمي خوراك گاوهاي شيرده با توليد بالا، با استفاده از روش هاي توليد گاز و كيسه نايلوني پژوهش هاي علوم دامي
ISC/Q3
IRAN 0.116 0.190 1400 سميه بخشي زاده,فرزاد ميرزائي آقجه قشلاق,اكبر تقي زاده,جمال سيف دواتي,بهمن  نويدشاد,
43 اثرات سطوح مختلف پروبيوتيك و اسيد آلي بر عملكرد، رشد اسكلتي، فعاليت تغذيه، فراسنجه هاي خوني و ايمني در گوساله هاي شيرخوارهلشتاين پژوهش هاي علوم دامي
ISC/Q3
IRAN 0.116 0.190 1399 مهدي جمالي,فرزاد ميرزائي آقجه قشلاق,جمال سيف دواتي,بهمن  نويدشاد,رضا سيدشريفي,رقيه وليزاده,
44 ارزيابي استفاده از سرنگهاي پالستيكي به جاي سرنگهاي شيشهاي در روش توليد گاز برايارزيابي برخي از مواد خوراكي پژوهش هاي علوم دامي
ISC/Q3
IRAN 0.116 0.190 1399 جمال سيف دواتي,طاهر يلچي,رضا سيدشريفي,حسين عبدي بنمار,
45 تأثير مكمل - ويتامين ث بر عملكرد رشد و فعاليت آنتي اكسيداني گوساله‌هاي شيرخوارهلشتاين پژوهش هاي علوم دامي
ISC/Q3
IRAN 0.116 0.190 1400 صياد سيف زاده,جمال سيف دواتي,حسين عبدي بنمار,Abdelfattah Z. M. Salem,رضا سيدشريفي,
46 تاثير افزودني هاي بوتيرات منوگليسريد و پروبيوتيك بر عملكرد رشد، برخي فراسنجه هاي خوني و قابليت هضم مواد مغذي در گوساله هاي شيرخوار هلشتاين پژوهش هاي علوم دامي ایران
ISC/Q3
IRAN 0.118 0.190 1398 11 امير تيماس,جمال سيف دواتي,صياد سيف زاده ,حسين عبدي بنمار,رضا سيدشريفي,
47 تعیین اهداف اصلاحی گوسفند مغانی در سیستم پرورش عشایری پژوهش هاي علوم دامي ایران
ISC/Q3
IRAN 0.118 0.190 1397 رضا سید شریفی; فاطمه نور افکن; مصطفی فولادی; جمال سیف دواتی
48 بررسی اثر تزریق بولدنون آندسیلینات و سطح پروتئین جیره غذایی بر عملکرد پروار، قابلیت هضم مواد مغذی و خصوصیات لاشه بره های آمیخته رومانف-مغانی پژوهش هاي علوم دامي
ISC/Q3
IRAN 0.116 0.190

1397
سعیده تیمورپور چقونگنش ، حسین عبدی بنمار ، بهرام فتحی آچاچلوئی ، جمال سیف دواتی   و رضا معصومی
49 بررسی ساختار ژنتیکی و روابط فیلوژنی اسبهاي کاسپین، عرب و تالشی پژوهش هاي علوم دامي ایران
ISC/Q3
IRAN 0.118 0.190 1398 رضا سید شریفی -سجاد بادبرین- نعمت هدایت ایوریق  - سیما ساور سفلی  - جمال سیف دواتی  - حسن خمیس  آبادي
50 تاثیر نانو ذرات اکسید روی بر عملکرد رشد، متابولیت‌های خونی و برخی آنزیم‌های سرمی در گوساله‌های شیرخوار هلشتاین پژوهش هاي علوم دامي ایران
ISC/Q3
IRAN 0.118 0.190 1397 جمال سيف دواتي،  مطلب جهان آرا; صیاد سیف زاده; حسین عبدی بنمار; فرزاد میرزایی آقجه قشلاق; رضا سید شریفی; وحید واحدی
51 اجزای ترکیبات فنولیک غلاف نخود سبز و اثرات آنها بر قابلیت هضم شکمبه ای تحت شرایط آزمایشگاهی پژوهش هاي علوم دامي ایران
ISC/Q3
IRAN 0.118 0.190 1396 جمال سیف دواتی، ز اسلامی، ح عبدی بنمار، ف میرزایی آقچه  قشلاق، ر سید شریفی
52 برآورد ارزش های اقتصادی صفات تولیدی و تولید مثلی گاوهای شیری کشت و صنعت مغان با استفاده از شبیه سازی و مدل زیست اقتصادی پژوهش هاي علوم دامي ایران
ISC/Q3
IRAN 0.118 0.190 1396 رضا سید شریفی، ف نور افکن، ن. هدایت ایوریق، جمال سیف دواتی
53 بررسی پارامترهای مرتبط با درصد جایگزینی و عایدی ناشی از نگهداری در گله گاوهای شیری با بهینه سازی سامانه تولید پژوهش در نشخواركنندگان ISC دانشگاه علوم کشاورزی گرگان 0.027 - 1395 4-2 رضا سید شریفی، سهیلا نور محمدی، آزاده بوستان،؛ حسین محب الدینی، جمال سیف دواتی    
54 اثر كشت دو قارچ Phanerochaete chrysosporium و Pleurotus ulmarius بر تركيب شيميايي و تجزيه پذيري خاك اره توسكا به عنوان خوراك دام نشریه علوم دامی پژوهش سازندگی ISC
شورای راهبردی
جهاد کشاورزی 0.060
ISC
 
- 1393 105 م. بیات ، ف. میرزایی آقچه قشلاق،م. شرری،ج. سيف دواتي و م. روحانی
55 تعیین ارزش تغذیه ای و تجزیه پذیری ماده خشک و دیواره سلولی گیاه مرتعی علف گندمی تائوری در مراحل مختلف رشد در ارتفاعات نئور(استان اردبیل) پژوهش در نشخوارکنندگان ISC دانشگاه علوم کشاورزی گرگان - - 1392 1-1 م .ج. عشقی ،ف. میرزائی آقچه قشلاق ،ج. سيف دواتي و ا. قربانی
56 اثر استفاده از عصاره بره موم بر عملکرد رشدی، فراسنجه­ های خونی و وضعیت آنتی اکسیدانی در گوساله­ های شیرخوار هلشتاین فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری ISC دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 0.016 - 1396 38-10-3 جمال سیف دواتیو ص سیف زاده، ح عبدی بنمار، ف، میرزایی آقجه قشلاق ر، سید شریفی
57 تعیین ارزش غذایی ضایعات بو
جاری بذر چغندر قند و استفاده از آن در جیره بره های نر نژاد شال
نشریه علوم دامی پژوهش سازندگی ISC
شورای راهبردی
جهاد کشاورزی 0/031
ISC شورای راهبردی
- 1380 52 جمال سیف دواتی، احمد افضل زاده، مجتبی زاهدی فر
58 بررسی ژنتیکی برخی صفات تیپ، تولید، تولیدمثل و ماندگاری در گاوهای هلشتاین استان اصفهان فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری ISC شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش - - 1396 3-9 رضا سید شریفی، ک. کراری نیری،؛ ن. هدایت ایوریق؛ جمال سیف دواتی، مهدی بهلول    
59 تاثیر ارقام مختلف پوست انار بر قابلیت هضم ماده خشک، جمعیت پروتوزا و تولید گاز متان به روش آزمایشگاهی پژوهش در نشخواركنندگان ISC دانشگاه علوم کشاورزی گرگان 0.027   1395 4-2 و. رزم آذر، ن.م. تربتی نژاد ، جمال سیف دواتی و سعید زرهداران
60 تاثیر ارقام مختلف پوست انار بر قابلیت هضم ماده خشک، جمعیت پروتوزا و تولید گاز متان به روش آزمایشگاهی پژوهش در نشخواركنندگان ISC دانشگاه علوم کشاورزی گرگان 0.027   1395 4-2 و. رزم آذر، ن.م. تربتی نژاد ، جمال سیف دواتی و سعید زرهداران
61 بررسی ژنتیکی برخی صفات تیپ، تولید، تولیدمثل و ماندگاری در گاوهای هلشتاین استان اصفهان فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری ISC شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش - - 1396 3-9 رضا سید شریفی، ک. کراری نیری،؛ ن. هدایت ایوریق؛ جمال سیف دواتی، مهدی بهلول    
62 تاثیر ارقام مختلف پوست انار بر قابلیت هضم ماده خشک، جمعیت پروتوزا و تولید گاز متان به روش آزمایشگاهی پژوهش در نشخواركنندگان ISC دانشگاه علوم کشاورزی گرگان 0.027   1395 4-2 و. رزم آذر، ن.م. تربتی نژاد ، جمال سیف دواتی و سعید زرهداران
ردیف عنوا ن مقاله نام نشریه نوع نمایه علمی نشریه مؤسسه/کشور
 محل انتشار
ضریب تأثیر
 با ذكر پايگاه استنادي
ضریب تأثیر
متوسط
مشخصات نشريه نام متقاضي
و همکاران به ترتیب
مانند: علمی پژوهشی وزارتین/ علمی پژوهشی حوزه علمیه/
ISC/ISI/ ….
سال انتشار شماره مجله
1 Influence of spray-dried rumen fluid supplementation on performance, blood metabolites and cytokines in suckling Holstein calves Animal JCR/Q1 Animal consortium 1.8 3.6 2020 14 فریبا رضایی، عبدی بنمار، جمال سیف دواتی، خلیل وندی،رضا سید شریفی، عبدالفتاح سالم
2 Bioconversion of potato waste by rumen fluid from slaughterhouses toproduce a potential feed additive rich in volatile fatty acids for farmanimals Journal of Cleaner Production JCR/Q1 Elsevier 11.1 4.2 2021 280 رقيه پوربايراميان,حسين عبدي بنمار ,جمال سيف دواتي,, R. Greiner,M.M.M.Y. Elghandour,A.Z.M. Salem,
3 The potential of rumen fluid waste from slaughterhouses as an environmentally friendly source of enzyme additives for ruminant feedstuffs Journal of Cleaner Production JCR/Q1 Elsevier 11.1 4.2 2018 195 Fariba Rezai Sarteshnizi ,, Jamal Seifdavati ,, Hossein Abdi-benemar ,, Abdelfattah Z.M. Salem ,, Reza Seyed Sharifi , Victor Mlambo
4 Production of an environmentally friendly enzymatic feed additive for agriculture animals by spray drying abattoir’s rumen fluid in the presence of different hydrocolloids Journal of Cleaner Production JCR/Q1 Elsevier 11.1 4.2 2018 197 Fariba Rezai Sarteshnizi , Hossein Abdi Benemar , Jamal Seifdavati, Ralf Greiner , Abdelfattah Z.M. Salem , Hamed Khalilvandi Behroozyar
5 Valorization of dietary edible mushrooms waste: chemical and physical properties, nutrient digestibility, microbial protein synthesis and nitrogen balance in sheep Journal of the Science of Food and Agriculture JCR/Q1 Wiley onlinelibrary 4.1 1.4 2021 6 Zhila Moradzadeh-Somarin,جمال سيف دواتي,طاهر يلچي,حسين عبدي بنمار,رضا سيدشريفي,Mona MMY Elghandour,Abdelfattah ZM Salem,
6 The Influence of dietary sunflower oil, rich in n6 polyunsaturated fatty acids, in combination with vitamin C on rams semen parameters, sperm lipids and fertility JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE
JCR/Q1 Wiley onlinelibrary 4.1 1.4 2019 99 H. Ezazi, Hossein Abdi-Benemar, A. Taghizadeh, B. Khalili, Jamal Seifdavati, M. Jafaroghli, Mona M.M.Y. Elghandour, Abdelfattah Z.M. Salem
7 The effects of a medical plant mix and probiotic on performance and health status of suckling Holstein calves ITALIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE JCR/Q2
Taylor & Francis 2.5 1.8 2017 10 Sayyad Seifzadeh, Farzad Mirzaei Aghjehgheshlagh, Hossein Abdibenemar, Jamal Seifdavati and Bahman Navidshad
8 Effect of Slow-Release Pellets of Selenium and Iodineon Performance and Some Blood Metabolites of Pregnant MoghaniEwes and Their Lambs Biological Trace Element Research JCR/Q2 Springer 3.9 3.7 2019 195 ضربعلي زاده ساعد, جمال سيف دواتي, حسين عبدي بنمار, سالم، باربابوسا،لویس، فدایی فر ,رضا سيدشريفي
9 Effects of Sodium Selenite, L-Selenomethionine, and Selenium Nanoparticles During Late Pregnancy on Selenium, Zinc, Copper, and Iron Concentrations in Khalkhali Goats and Their Kids Biological Trace Element Research JCR/Q2 Springer 3.9 3.7 2019 02 رسول کچوئی ، حسین عبدی بنمار، یعقوب منصوری،  سانچز آپریچیوز،جمال سيف دواتي ، مونا الگاندور،روگلو گیلر و عبدالفتاح سالم
10 Effects of nitrogen supplementation on bioconversion of potato wasteby rumen fluid from slaughterhouses to produce ecofriendly products Biomass Conversion and Biorefinery JCR/Q2 Springer 4 3.2 2021 0 سعيد نريماني قراجه, جمال سيف دواتي, حسين عبدي بنمار,M.M.M.Y. Elghandour,رضا سيد شريفي, Abdelfattah Z. M. Salem
11 Biotechnological valorization of fermented soybean mealfor sustainable ruminant and nonruminant feeding: modulatingruminal fermentation, gut or ruminal microflora, immune system,and growth performance Biomass Conversion and Biorefinery
JCR/Q2
Springer 4 3.2 2022 0 Leila Kaviani Feizi,جمال سيف دواتي,Hassan Rafiee,Fatemeh Rezazadeh,Javier Hernández Meléndez,Ofelia Márquez Molina,Abdelfattah Z. M. Salem,Mona M. M. Yasseen Elghandour
12 Comparison of Haplotype method using for Genomic Prediction versus single SNP Genotypes in sheep Breeding Programs Small Ruminant Research JCR/Q2 Elsevier 1.8 1.8 2021 199 رضا سيدشريفي،علانوشهر، جمال سیف دواتی، هدایت، کیپریو و براسیان
13 Influence of quantitative trait loci on growth traits of chromosome 1 in Sanjabi lambs during the first year of growth
Small Ruminant Research JCR/Q2 Elsevier 1.8 1.8 2021 194 رضا سید شریفی، سجاد بادبرین، جمال سیف دواتی، نعمت هدایت ، ماریا و عبدالفتاح محمد سالم
14 Determining the nutritive value of some commercial pulsescreenings using in sacco and in vitro methods Animal Production Science
JCR/Q3
CSIRO 1.4 1.8 2019 0 Ghodrat MohammadiA, ,Mostafa Malecky,
  جمال سيف دواتي,
15 The effects of physical forms of corn and forage source on growth performance, blood parameters and ruminal fermentation of Holstein calves Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi JCR/Q3 Turkey 0.7 1.3 2023 70 صفورا جباری,جمال سيف دواتي, غلامرضا قرباني, حسين عبدي بنمار, رضا سيدشريفي, صیاد سیف زاده,
16 Influence of different water access status of suckling calves on performance, water intake behavior and some blood metabolites Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi JCR/Q3 Turkey 0.7 1.3 2020 67 محسن  زارعي,جمال سيف دواتي, غلامرضا قرباني, حسين عبدي بنمار, رضا سيدشريفي, عبدالحميد كريمي,
17 Economic Evaluation in Traditional and Industrial Livestock with Different Levels of Milk Production in Ardebil Province with Emphasis on Risk Criteria Kafkas Universitesi Veteriner Faku ltesi Dergisi JCR/Q3 Turkey 0.7 1.3 2018 24 Reza Seyedsharifi , Mohammad Ghadimi , Nemat Hedayat Evrigh, Jamal Seifdavati , Azadeh Boustan,  Hossein Abdi Benamar
18 Effect of Nano Zinc Oxide on Post-Thaw Variables and Oxidative Status of Moghani Ram Semen Kafkas Universitesi Veteriner Faku ltesi Dergisi JCR/Q3 Turkey 0.7 1.3 2019 25 Jalil Heidari , Jamal Seifdavati ,Hossein Mohebodini, Reza Seyed Sharifi , Hossein Abdi Benemar
19 Investigating the Bias Resulted from Ignoring Bulmer Effect on the Genetic and Economic Output in Progeny Test and Genomic Selection Program Kafkas Universitesi Veteriner Faku ltesi Dergisi JCR/Q3 Turkey 0.7 1.3 2018 24 R.Seyedsharifi, S.Azizyan, A.Boustan, J.Seifdavati, A.Mojtahedin
20 Determining the Priority Selection Emphasis on Characteristics in Terms of Optimized and Non-Optimized Conditions of Production System in Dairy Cows Kafkas Universitesi Veteriner Faku ltesi Dergisi JCR/Q3 Turkey 0.7 1.3 2017 23 R. Seyedsharifi, A. Esmailzadeh, N. H.Evrigh, S. Savarsofla, J.Seifdavati
21 Effect of ZnO Nanoparticles on In Vitro Gas Production of Some Animal and Plant Protein Sources Kafkas Universitesi Veteriner Faku ltesi Dergisi JCR/Q3 Turkey 0.7 1.3 2018 12 Elnaz Ghaffri Chanzanagh , Jamal Seifdavati ,Farzad Mirzaei Aghjeh Gheshlagh, Hossein Abdi Benamar , Reza Seyed Sharifi
22 Dietary vitamin C in preparturient dairy cows and their calves:blood metabolites, copper, zinc, iron, and vitamin C concentrations,and calves growth performance Tropical Animal Health and Production JCR/ Q3 Springer 1.7 1.8 2022 54 صياد سيف زاده, جمال سيف دواتي, حسين عبدي بنمار ,Abdelfattah Z. M. Salem, رضا سيد شريفي,Mona MMY Elghandour,
23 Effect of fungal treatment on rumen degradability and chemical composition of populus nigra sawdust as lignocellulosic biomas Journal of Animal and Plant Sciences
JCR/Q3
 
Pakestan 0.7 1.3 2018 28 F. Mirzaie. A. Gheshlagh, M. Bayat, B. Darabighane, M. Sharari, J. Seifdavati, B. Navaidshad
24 Wastes Valorization of Wheat Straw and Wheat Bran Treated with Urea,Probiotic or Organic Acids to Enhance Ruminal Gas Productionand Digestibility of Pumpkin Byproduct Waste and Biomass Valorization JCR/Q3
Springer 3.2 3.4 2021 0 جمال سيف دواتي,Sayyad Seifzadeh,Mohsen Ramezani,Roghaye Barzegar Mashak,رضا سيدشريفي,Mona MMY Elghandour,Alberto BarbabosaPliego,Abdelfattah Z. M. Salem
25 Qualitative Characteristics, Microbial Populations And Nutritive Values Of Orange Pulp Ensiled With Nitrogen Supplementation Slovak Journal of Animal Science علمی و پژوهشی خارجی Slovak Republic - - 2014 47(2) Lashkari, S. , Taghizadeh, A,. Seifdavati, J.  A. Z. M. Salem,
:: ::