اعضا - جمال سیف دواتی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: جمال سیف دواتی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده

ردیف

عنوا ن مقاله

نام نشریه

نوع نمایه علمی نشریه

مؤسسه/کشور محل انتشار

ضریب تأثیر

با ذكر پايگاه استنادي

ضریب تأثیر متوسط

مشخصات نشريه

نام متقاضي

و همکاران

به ترتیب

 

سال

انتشار

شماره مجله

1

تعیین ارزش غذایی ضایعات بوجاری بذر چغندر قند و استفاده از آن در جیره بره های نر نژاد شال

نشریه علوم دامی پژوهش سازندگی

ISC

شورای راهبردی

جهاد کشاورزی

0/031

ISC شورای راهبردی

-

1380

52

جمال سیف دواتی، احمد افضل زاده، مجتبی زاهدی فر

2

Effects of moist heat treatment on ruminal nutrient degradability of and in vitro intestinal digestibility of crude protein from some of legume seeds

Journal of Food, Agriculture and Environment

علمی پژوهشی خارجی  ISI 

دانمارک

0.517

1.165

2012

10 (2): 390-397.

J,. Seifdavati A.Taghizadeh

3

Fatty acid composition of meat from lambs fed diets

Global Advanced Research Journal of Food Science and Technology

علمی پژوهشی خارجی  

دارای هیات تحریریه معتبر

نیجریه

-

-

2012

1-12

J,. Seifdavati A.Taghizadeh

4

Effect of moist heat on in vitro gas production parameters of

Journal of Petroleum and Gas Exploration Research

علمی پژوهشی خارجی  

دارای هیات تحریریه معتبر

نیجریه

-

-

2012

4-2

J,. Seifdavati A.Taghizadeh

5

In situ ruminal degradability and in vitro intestinal digestibility of crude protein from some minor legume species

African Journal of Biotechnology

علمی پژوهشی خارجی  

دارای هیات تحریریه معتبر

نیجریه

-

-

2013

12

Seifdavati, Jamal. A, Taghizadeh.

H,Janmohammadi. Rafat S, A.

Alijani, S

6

Effects  of year, season and lactation period on milk yield and composition of Iranian water Buffalo

Transylvanian Review

JCR

Romania

0.045

0.568

2017

3-4

Jamal Seifdavati, Safora Jabbari, A.Masudi , Reza Seyedsharifi

7

Effect of ZnO Nanoparticles on In Vitro Gas Production of Some Animal and Plant Protein Sources

Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

JCR

Turkey

0.432

0.863

2018

24-1

E. Ghaffri. C, Jamal. Seifdavati,

 F. Mirzaei. A.G,H. Abdi B, R.Seyed Sharifi

8

Fatty acid composition and conjugated linoleic acid of meat from lambs fed diets containing moist-heat treated legume grains

Entomology and Applied Science

W O S

Harayana india

- 

-

2016

3-5

Jamal Seifdavati,

 Reza Seyedsharifi

9

Effects of Graded Levels of Tannin-Containing Pomegranate Peel (Punica granatum) by Irradiation on In Vitro Methane Production and Population of Protozoa

Entomology and Applied Science

W O S

Harayana india

-

-

2016

3-4

Mohsen Zarei, Jamal Seifdavati, Parvin Shawrang and Farokh Kafilzadeh

10

 

اجزای ترکیبات فنولیک غلاف نخود سبز و اثرات آنها بر قابلیت هضم شکمبه ای تحت شرایط آزمایشگاهی

نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران

ISC

دانشگاه فردوسی/ مشهد

0.023

-

1396

3-9

جمال سیف دواتی، ز اسلامی، ح عبدی بنمار، ف میرزایی آقچه  قشلاق، ر سید شریفی

11

تاثیر نانو ذرات اکسید روی بر عملکرد، رشد و متابولیت‌های و برخی آنزیم‌های خونی در گوساله‌های شیرخوار هلشتاین

نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران

ISC

دانشگاه فردوسی/ مشهد

0.023

-

پذیرش

 

جمال سیف دواتی;  م جهان آرا;  ص سیف زاده;  ح عبدی بنمار;  ف میرزایی آقجه قشلاق;  ر سید شریفی;  و  واحدی

12

The effects of a medical plant mix and probiotic on performance and health status of suckling Holstein calves

Italian Journal of Animal Science

JCR

ITALY

0.741

0.768

2017

16-1

S. Seifzadeh, F. Mirzaei Aghjehgheshlagh, H.Abdibenemar, J. Seifdavati and B. Navidshad

13

Effect of fungal treatment on rumen degradability and chemical composition of populus nigra sawdust as lignocellulosic biomas

Journal of Animal and Plant Sciences

JCR

Pakistan Agricultural Scientists Forum (PAS FORUM)

0.381

0.74

2018

28(1)

F. Mirzaie. A. Gheshlagh, M. Bayat, B. Darabighane, M. Sharari, J. Seifdavati, B. Navaidshad

14

Determining the Priority Selection Emphasis on Characteristics in Terms of Optimized and Non-Optimized Conditions of Production System in Dairy Cows

Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

JCR    

Turkey

0.432

0.863

2017

23-6

R. Seyedsharifi, A. Esmailzadeh, N. H.Evrigh, S. Savarsofla, J.Seifdavati

15

Investigating the Bias Resulted from Ignoring Bulmer Effect on the Genetic and Economic Output in Progeny Test and Genomic Selection Program

Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

JCR

Turkey

0.432

0.863

2018

24-1

R.Seyedsharifi, S.Azizyan, A.Boustan, J.Seifdavati, A.Mojtahedin

16

Involvement of Histaminergic System in the Antinociceptive Effects of Anthemis Tinctoria L. Extract in Wistar Rats

Transylvanian Review

JCR

Romania

0.045

0.568

2017

17

A.Mojtahedin, R.Seyedsharifi ,Jamal Seifdavati

12

فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری

ISC

دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

0.016

-

1396

38-10-3

جمال سیف دواتیو ص سیف زاده، ح عبدی بنمار، ف، میرزایی آقجه قشلاق ر، سید شریفی

13

Evaluation of lactation curve parameters and lactation persistency from number of Iranian Holstein cows

Entomology and Applied Science

W O S

Harayana india

-

 

2016

3-5

Reza seyedsharifi, Jamal Seifdavati

14

The use of different levels of raw and processed chuckling vetch(Lathyrus sativus) seeds in broiler nutrition

Golbal Advanced Research Journal of Agricultural Science

ISI     

SCOPUS

نیجریه

-

-

2016

5

Jamal Seifdavati, Kamran Reza yazdi, Reza seyedsharifi

15

Evaluation and comparing the performance of crossing off spring between Afshari, Moghani, Shal and Varamini Ram Breeds and  Varamini Ewe of Iran

Transylvanian Review

JCR

Romania

0.045

0.568

2017

 

Reza seyedsharifi, Jamal Seifdavati,

Azadeh Boustan, Sima savar sofla,Ali Mojtahedin

16

تعيين ارزش غذايي و تجزيه پذيري ماده خشك و ديواره سلولي گونه Astragalus crenatus طي مراحل مختلف فنولوژيكي درمراتع هير- نئور استان اردبيل

علمی و پژوهشی مرتع

علمی - پژوهشی داخلی

 

ISC

شورای راهبردی

015.0

-

1394

9-1

فرزاد ميرزايي آقچه قشلاق، اردوان قرباني، جمال سيف دواتي، سعيد مهديزاده ، رقيه ولي زاده يونجالي

17

The effects of medical plant mixture andprobiotic on performance, Antioxidant activity and weaning age of newborn Holstein calves

Iranian Journal of Applied Animal Science

علمی - پژوهشی داخلی

 

ISC

شورای راهبردی

-

-

2016

4

S. seifzadeh, F. Mirzaei Aghjeh-Gheshlagh, H. Abdi-Benemar, J. Seifdavati

18

بررسی پارامترهای مرتبط با درصد جایگزینی و عایدی ناشی از نگهداری در گله گاوهای شیری با بهینه سازی سامانه تولید

پژوهش در نشخواركنندگان

ISC

دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

0.027

-

1395

4-2

رضا سید شریفی، سهیلا نور محمدی، آزاده بوستان،؛ حسین محب الدینی، جمال سیف دواتی               

19

اثر كشت دو قارچ Phanerochaete chrysosporium و Pleurotus ulmarius بر تركيب شيميايي و تجزيه پذيري خاك اره توسكا به عنوان خوراك دام

نشریه علوم دامی پژوهش سازندگی

ISC

شورای راهبردی

جهاد کشاورزی

0.060

ISC

 

-

1393

105

م. بیات ، ف. میرزایی آقچه قشلاق،م. شرری،ج. سيف دواتي و م. روحانی

20

تعیین ارزش تغذیه ای و تجزیه پذیری ماده خشک و دیواره سلولی گیاه مرتعی علف گندمی تائوری در مراحل مختلف رشد در ارتفاعات نئور(استان اردبیل)

پژوهش در نشخوارکنندگان

ISC

دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

-

-

1392

1-1

م .ج. عشقی ،ف. میرزائی آقچه قشلاق ،ج. سيف دواتي و ا. قربانی

21

بررسي تركيب شيميايي، آزمون توليد گاز و تخمين انرژي قابل متابوليسم گونة Kochia prostrata در مراحل مختلف فنولوژي در مراتع نيمه استپي استان اردبيل

علمی و پژوهشی مرتع

ISC

علمی - پژوهشی داخلی

انجمن مرتعداری ایران

0.188

 

1392

1-7

م. عزيزپور، ا. قرباني، ف. ميرزايي آقجه قشلاق، ج. سيف دواتي , ج. شريفي

22

Culling or Replacement of dairy cows in herds based on the expected future values

Entomology and Applied Science

W O S

Harayana india

-

-

2016

 

R. Seyedsharifi, J. Seifdavati , B. Fathi Achachlouei

23

برآورد ارزش های اقتصادی صفات تولیدی و تولید مثلی گاوهای شیری کشت و صنعت مغان با استفاده از شبیه سازی و مدل زیست اقتصادی

نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران

ISC

دانشگاه فردوسی/ مشهد

0.023

-

1396

2

رضا سید شریفی، ف نور افکن، ن. هدایت ایوریق، جمال سیف دواتی

24

بررسی ژنتیکی برخی صفات تیپ، تولید، تولیدمثل و ماندگاری در گاوهای هلشتاین استان اصفهان

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

ISC

شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش

-

-

1396

3-9

رضا سید شریفی، ک. کراری نیری،؛ ن. هدایت ایوریق؛ جمال سیف دواتی، مهدی بهلول    

25

تاثیر ارقام مختلف پوست انار بر قابلیت هضم ماده خشک، جمعیت پروتوزا و تولید گاز متان به روش آزمایشگاهی

پژوهش در نشخواركنندگان

ISC

دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

0.027

 

1395

4-2

و. رزم آذر، ن.م. تربتی نژاد ، جمال سیف دواتی و سعید زرهداران

22

Culling or Replacement of dairy cows in herds based on the expected future values

Entomology and Applied Science

W O S

Harayana india

-

-

2016

 

R. Seyedsharifi, J. Seifdavati , B. Fathi Achachlouei

23

برآورد ارزش های اقتصادی صفات تولیدی و تولید مثلی گاوهای شیری کشت و صنعت مغان با استفاده از شبیه سازی و مدل زیست اقتصادی

نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران

ISC

دانشگاه فردوسی/ مشهد

0.023

-

1396

2

رضا سید شریفی، ف نور افکن، ن. هدایت ایوریق، جمال سیف دواتی

24

بررسی ژنتیکی برخی صفات تیپ، تولید، تولیدمثل و ماندگاری در گاوهای هلشتاین استان اصفهان

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

ISC

شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش

-

-

1396

3-9

رضا سید شریفی، ک. کراری نیری،؛ ن. هدایت ایوریق؛ جمال سیف دواتی، مهدی بهلول    

25

تاثیر ارقام مختلف پوست انار بر قابلیت هضم ماده خشک، جمعیت پروتوزا و تولید گاز متان به روش آزمایشگاهی

پژوهش در نشخواركنندگان

ISC

دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

0.027

 

1395

4-2

و. رزم آذر، ن.م. تربتی نژاد ، جمال سیف دواتی و سعید زرهداران

26

Qualitative Characteristics, Microbial Populations And Nutritive Values Of Orange Pulp Ensiled With Nitrogen Supplementation

Slovak Journal of Animal Science

علمی و پژوهشی خارجی

Slovak Republic

-

-

2014

47(2)

Lashkari, S. , Taghizadeh, A,. Seifdavati, J.  A. Z. M. Salem,

27

تجزیه پذیري شکمبه اي و بعد شکمبه اي پروتئین خام ضایعات کشتارگاهی طیور با روشهاي کیسه نایلونی، دیزي تو و خروس هاي سکوم برداري شده

نشریه پژوهشهای علوم دامی -تبریز

ISC

شورای راهبردی

دانشگاه تبریز

025.0

ISC

-

1393

3-24

ف. ميرزائي آقجه قشلاق، ج. سيف دواتي، ح. جانمحمدي، ا. تنكابني رضائي

28

Determination of Chemical Composition and Rumen Degradability of Drymatter and Cell Wall of Vicia Canescens at Different Phenologicalstages in Neor Rangelands of Ardabil Province

International Journal of Plant, Animal and Environmental Sciences

علمی و پژوهشی خارجی

Available online at www.ijpaes.com

-

-

2014

4-2

F. Mirzaei Aghjeh Qeshlagh, J. Seifdavati, A. Ghorbani, S. Mehdizadeh and F. Mirzaei

29

مقایسه روش هچ با کجلدال در تعیین محتوای پروتئین خام برخی خوراکهای دامی

پژوهشهای تولیدات دامی- ساری

ISC

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

0.119

-

پذیرش

-

ح عبدی بنمار، جمال سیف دواتی، ب  فتحی آچاچلوئی و ر کچوئی

30

علل حذف در گله هاي گاو شيري کشت و صنعت مغان

فصلنامه ­ی تحقیقات کاربردی در علوم دامی

ترویجی

مرکز تحقیقات علوم دامی کشور- کرج

-

-

1396

 

صیاد سیف زاده ، محسن رمضانی، رضاسیدشریفی، جمال سیف دواتی ،سهیلانورمحمدی و رامین جبراییلی

:: ::